CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Licenca za posredovanje

Ministarstvo Pravde

Svrha ove procedure je odabir lica koja su kvalifikovana da obavljaju aktivnosti na polju posredovanja kako bi se zaštitili interesi osoba koja primaju te usluge.

Sertifikat za datog ispita za privatne sudske izvršitelje

Ministarstvo Pravde

Svrha ove procedure je odabir kandidata na osnovu vrednosti kako bi se obavljale funkcije privatnih izvršitelja koji sacinjavaju novu ustanovu koja ce pomoci pravnom sistemu na Kosovu.

Sertifikat za polaganje Pravosudnog ispita

Ministarstvo Pravde

Svrha ovog postupka je za kandidate koji su položili pravosudni ispit da dokažu ispit putem sertifikata.

Ovlašcenje subjekta za pripremu mernih uredjaja za zakonsku verifikaciju

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agencija za Metrologiju

Svrha ove administrativne procedure je postizanje, u skladu sa medjunarodnom praksom i standardima, najviših standarda entiteta u oblasti metorologije koji nameravaju da se bave uslugama verifikovanja...

Registrovanje patenta

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Agencija za Industrijsku Svojinu

Registrovanje patenata - izuma Ekskluzivno pravno vlasništva nad patentom u svrhu korišcenja ili prodaje na nacin koji je garantovan u okviru registracije patenta.

Registrovanje u registru ovlašcenih zastupnika

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Agencija za Industrijsku Svojinu

Registrovanje ovlašcenih zastupnika, uslovi za izvršenje aktivnosti zastupanja u polju industrijske svojine.

Registrovanje industrijskog dizajna

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Agencija za Industrijsku Svojinu

Zaštita industrijskog dizajna vlasnika - pojedinca ili kompanije koje je registrovala dizajn - osigurana iskljuciva prava protiv neovlašcenog kopiranja ili imitacije od strane trecih strana. Ovo pomaž...

Registrovanje privatnih preduzeca

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu privatnog preduzeca kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Registrovanje opšteg partnerstva

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu partnerstva kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Sertifikat za posrednika

Ministarstvo Pravde

Svrha ove procedure je odabir ili izbor kandidata na osnovu postignuca u cilju obavljanja dužnosti posrednika, pre svega zarad sprovodjenja u delo sistema posredovanja na Kosovu.

Licenca za notare

Ministarstvo Pravde

Svrhao ove procedure je formalizovanje notara koji u buducnosti mogu biti notari. Zato što licenca potvrdjuje javni karakter profesije notara

Sertifikat za notare

Ministarstvo Pravde

Svrha ove procedure je odabir kandidata koji u buducnosti mogu biti notari. Ovaj postupak bi trebalo da postoji kako bi se ocenilo znanje i profesionalne veštine kandidata koji žele da budu notari, a ...

Ovlašcenje za reklamiranje za prodaju medicinskih proizvoda u Republici Kosovo.

Kosovska Agencija za lekove i medicinska sredstva

Svrha ove procedure je da sertifikuje kvalitet medicinskih proizvoda za ljudsku upotrebu, na osnovu validnih naucnih dokaza o kvalitetu, sigurnosti i efikasnosti medicinskih proizvoda.

Dozvola za istraživanje i obrazovne posete zašticenom podrucju

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je sprecavanje poseta opšte javnosti zašticenim podrucjima kako bi se izbeglo uznemiravanje živog sveta.

Dozvola za aktivnosti u speleološkom objektu

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je zaštita od aktivnosti koje mogu prouzrokovati štetu na speleološkom objektu, osim ukoliko aktivnosti nisu ovlašcene/odobrene.

Dozvola za aktivnosti banaka gena

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je da banke gena cuvaju genetski materijal, kontrolisane i uzgajane primerke ili delove životinja, gljiva ili biljaka, narocito semenje, spore, gamete i drugi biološki materijal ko...

Dozvola za izvoz, uvoz u specificne naucne svrhe nekih tipova životinja, gljiva i strogo zašticenih biljaka.

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedur je regulisanje izvoza i uvoza u naucne svrhe nekih tipova strogo zašticenih životinja, tako da nema štete po prirodno okruženje u toku ovih aktivnosti.

Licenciranje pravnih lica koja prave izveštaje o proceni uticaja na životnu sredinu.

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je imenovanje fizickih i pravnih lica koja prave izveštaje o proceni uticaja na životnu sredinu.

Dozvola za lov u naucne svrhe

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za šumarstvo

Svrha ovog postupka je eventualna identifikacija zaraznih bolesti divljih životinja, kako bi porasla i povecala, kao i retke i ugrožene vrste, univerzitetska nastava.

Dozvole za ribolov u naucne svrhe

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgoj stoke

Svrha ove procedure je davanje dozvole za odredjena podrucja istraživanja ribolova radi zaštite prirode.

Naucna dozvola za istraživanje za proizvode za zaštitu bilja

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je istraživanje ili naucno istraživanje, autorizacija, promet i upotreba, otpad u biljnim i biljnim proizvodima za stavljanje u promet i kontrola aktivnih supstanci sredstava za za...

Licenciranje karijere nastavnika

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Odsek za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja

Svrha ove procedure je pravo da radi kao nastavnik i garantuje kvalitet usluge nastave.

Licence za advokate

Advokatska Komora Kosova

Svrha ove procedure je da omoguci da advokati obavljaju odredeni broj aktivnosti u sektoru profesionalnih pravnih usluga.

Licenca za trgovanje na maloprodajnoj pijaci za veterinarske proizvode

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Svrha ove procedure je nadzor poslovnih entiteta koji trguju medicinskim veterinarskim proizvodima kako bi se garantovalo zdravlje životinja i javno zdravlje.

Licenca za uvoz veterinarskih medicinskih proizvoda - sertifikat o distribuciji

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Svrha ove procedure je pribavljanje pravnog dokumenta koji dozvoljava uvoz veterinarskih medicinskih proizvoda kako bi se osiguralno javno zdravlje.

Licenciranje veterinarskih poslovnih objekata

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Svrha ove procedure je registrovanje preduzeca koja se bave veterinom, borba i sprecavanje zaraznih životinjskih bolesti, veterinarska medicinska praksa.