REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za veterinarskog poljoprivrednog tehnicara za veštacku oplodnju

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgoj stoke

Qëllimi: Svrha ove procedure je da omoguci praktikovanje profesije veštackog uzgoja, što ovim postupkom garantuje kvalifikaciju lica koja obavljaju ovu uslugu.

Përshkrimi: Nakon kompletiranja neophodne dokumentacije za sprovodjenje aktivnosti, podnosilac prijave podnosi pisani i potpisani zahtev za izdavanje licence i dostavlja ga Arhivi, gde se registruje. Po obaveštenju regionalnih inspektora, obavlja se inspekcija i inspektori sacinjavaju zapisnik. Postupak se nastavlja pregledom slucaja, a pregled obavlja petoclana 5 Stalna komisija za priplod životinja koji osniva Ministarstvo. Nakon procene, donosi se odluka o izdavanju licence.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godine

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv entiteta;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Telefon, faks, elektronska pošta;
 • Opis aktivnosti;
 • Datum podnošenja prijave;
 • Potpis stranke;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Ispunjena i registrovana prijava; (Originalna)
 • Akademska sprema (diploma); (Overena kopija)
 • Posedovanje opreme koja je neophodna za skladištenje i prevoz biološkog materijala i priplodne opreme; (NEMA)
 • Vlasništvo ili odobrenje vlasnika farme. (Vlasnik farme može ovlastiti samo jedno lice); (NEMA)
 • Mora biti registrovan kao poljoprivredno gazdinstvo; (NEMA)
 • Pored toga, poljoprivrednici koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i pravna lica koja se bave veštačkom oplodnjom moraju proći obuku koju organizuje Ministarstvo (obuke se organizuju u tri nastavne jedinice); (NEMA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataPoljoprivrednici su oslobodeni placanja porezaPlata sa gotovinom Nuk ka

Formulari nuk është në dispozicion