REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za obavljanje socijalnih i porodicnih usluga na osnovnom i sekundarnom nivou

Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite

Qëllimi: Ova procedura reguliše pružanje osnovnih i sekundarnih socijalnih i porodicnih usluga za ljude u potrebi i za porodice.

Përshkrimi: Prijava se podnosi pri kancelariji sekretarijata Opšteg saveta za socijane i porodicne usluge Nakon što se postigne broj prijava, sekretarijat Opšteg saveta za socijane i porodicne usluge, u koordinaciji sa predsednikom komisije za izdavanje dozvola, odreduje datum i dnevni red sastanka. Na sastanku se pregledaju prijave i donosi se odluka o svakom pojedinacnom slucaju. Nakon pozitivne odluke, sertifikat potpisuju Ministar i predsednik Opšteg saveta za socijane i porodicne usluge, a nakon cega se podnosilac prijave obaveštava putem elektronske pošte ili telefona. U slucajevima gde zahtev nije odobren (gde je odbacen), podnosilac prijave ce biti obavešten da povuce prijavu. Osnovni nivo ukljucuje sledece aktivnosti: Nega ljudi. Higijenska nega klijenta. Zdravstvena nega klijenta. Rukovodjenje/organizovanje aktivnosti. Prevoz/usluge mobilnosti za sekunradni nivo ukljucuju sledece aktivnosti: Materijalnu pomoc porodicama. Visok nivo/najviši nivo ukljucuje sledece aktivnosti: Materijalna podrška za porodice

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godine

Organi i ankimimit: Žalbena komisija

Afati i ankimimit: U skladu sa Zakonom o administrativnoj proceduri

Informatat e kërkuara

 • Ime, ime oca i prezime
 • Datum rođenja, mesto rođenja, opština
 • Adresa prebivališta
 • Lični broj
 • Pol:
 • Državljanstvo:
 • Jezik koji govorite
 • Kontakt broj
 • Elektronska pošta (email)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev za izdavanje dozvole (Originalna)
 • Biografija - CV (Originalna, Overena kopija)
 • Dokaz o stručnoj osposobljenosti (overena diploma) (Kopija)
 • Dokaz o iskustvu u radu sa socijalnim i porodičnim uslugama (Originalna, Kopija)
 • Dokaz da nije pod istragom ili da nije osuđivan/a (Originalna)
 • Pismo preporuke od nadređenog za usluge koje su obavljene prethodne godine (Originalna)
 • Identifikacioni dokument (kopija) (Overena kopija)
 • Dokaz o uplati takse za dozvolu u iznosu od 5 EUR. (plaća se banci) (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata5 EURPlata sa gotovinom 1000430070006532

Formulari nuk është në dispozicion