REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për Noter

Ministria e Drejtësisë

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është zyrtarizimi i noterëve të cilët në të ardhmën mund të jenë noter, sepse me anë të licencës vërtetohet karakteri publik i profesionit të noterit.

Përshkrimi: Kandidatet për noter, pas kryerjes së provimit, emërohen nga Ministri i Drejtësisë sipas rekomandimeve nga Komisioni për Përzgjedhjen e Kandidateve. Pas emërimit të noterit dhe betimit të tyre, Ministria e Drejtësise iu lëshon licencat për ushtrimin e profesionit të noterit , me ç'rast edhe mund t'i hapin zyrat noteriale për ushtrimin e profesionit.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Pa afat kohorë

Organi i ankimimit: Komisioni për shqyrtimin e ankesave, Ministria e Drejtësis1%

Afati i ankimimit: 8 Ditë

Informatat e kërkuara

  • Nuk ka formularë. Ministri vepron në bazë të vendimeve të nënshkruara më herët nga vet ai

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 82

Dokumentacioni i kërkuar

  • Diplomë/Certifikatë shkollimi me sistem katër vjeçar ose Master. (Kopje e vertetuar)
  • Vërtetim i përvojës së punës në kohëzgjatje të paktën tri vite. (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaPa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion