REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca veterinarskog tehnicara za veštacku oplodnju

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgoj stoke

Qëllimi: Svrha ove procedure je da osigurati da lica koja obavljaju strucne veterinarske poslove imaju adekvatno znanje i veštine za ove poslove.

Përshkrimi: Nakon kompletiranja neophodne dokumentacije za sprovodjenje aktivnosti, podnosilac prijave podnosi pisani i potpisani zahtev za izdavanje licence i dostavlja ga Arhivi, gde se registruje. Po obaveštenju regionalnih inspektora, obavlja se inspekcija i inspektori sacinjavaju zapisnik. Postupak se nastavlja pregledom slucaja, a pregled obavlja petoclana 5 Stalna komisija za priplod životinja koji osniva Ministarstvo. Nakon procene, donosi se odluka o izdavanju licence.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godine

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Naziv entiteta;
  • Adresa, Mesto, Opština;
  • Telefon, faks, elektronska pošta;
  • Opis aktivnosti;
  • Datum podnošenja prijave
  • Potpis stranke
  • Opis aktivnosti

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Ispunjena i registrovana prijava; (Originalna)
  • Diploma o neophodnoj stručnoj spremi; (Kopija)
  • Sporazum sa veterinarskom klinikom koja ima licencu Agencije za hranu i veterinarstvo; (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata150 EUR (100 EUR za obnovu)Bankarski transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion