REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za apotekare

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Qëllimi: Izdavanje dozvola za apotekare je preduslov vršenja nezavisnih zdravstvenih usluga u cilju osiguravanja kvaliteta usluge.

Përshkrimi: Zainteresovana lica podnose prijavu Kancelariji Centralnog odbora za registrovanje i izdavanje dozvola za apotekare. Prethodno pomenuti Odbor postavlja clanove komisije i proglašava vremenski okvir pregleda. Komisija ce pregledati prijavu u roku od 15 dana i donece odluku o izdavanju dozvole. Dozvolu potpisuju predsednik Odbora i Ministar. Postupak za obnavljanje dozvole se sprovodi na osnovu administrativnog uputstva, ali uslovi nisu ispunjeni u ovom uputstvu, te se obnova ovih dozvola obavlja na osnovu rešenja koja nalazi Ministar zdravlja kroz posebnu odluku

Baza ligjore

 • ZAKON Br. 04/L-125 O ZDRAVSTVU
 • Zakon br. 2004/4 o zdravlju, koji ukida Zakon br. 04/L-125 o zdravlju, clan 90. Službeni list privremenih institucija samouprave na Kosovu / Priština / godina II / br. 15 / 1.08.2007.
 • Administrativno uputstvo br. 10/2011 o izdavanju dozvola za registrovanje strucnih radnika u zdravstvu Clanovi 1 do 7

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: U skladu sa Zakonom o administrativnoj proceduri

Afati i ankimimit: U skladu sa Zakonom o administrativnoj proceduri

Informatat e kërkuara

 • Ime osobe, ime roditelja i prezime
 • Datum i mesto rodenja
 • Adresa
 • Broj telefona
 • Mesto i datum diplomiranja
 • Detalji o radnom mestu, naziv medicinske ustanove, detalji o zaposlenju.
 • Specijalizacija (tip)
 • Datum specijalizacije
 • Ime i prezime, potpis, datum podnošenja prijave.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava (Originalna)
 • Diploma (Kopija)
 • Uverenje o ispitu za izdavanje licence (Originalna)
 • Licna karta (Overena kopija)
 • Dve fotografije (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata40 EURPlata sa gotovinom 1000400070002500

Formulari nuk është në dispozicion