REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për farmacistë

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Qëllimi: Licencimi i farmacistëve është kusht për ushtrimin e veprimtarisë së pavarur shëndetësor për të garantuar cilësinë e këtij shërbimi

Përshkrimi: Personi i interesuar aplikon në Zyrën e Bordit qendror për regjistrim dhe licencim për licencim të farmacistëve. Bordi i lartë cekur i përcakton anëtaret për Komision dhe afatin kohorë për shqyrtim. Komisioni i shqyrton në afat prej 15 ditëve kërkesat dhe mer vendim për lëshim të licencës. Licenca nënshkruhet prej Kryetarit të Bordit dhe Ministrit. Procedura për vazhdimin e licences bëhet në bazë të Udhëzimit Administrativ, por nuk janë plotësuar kushtet e parashkuara në këtë Udhëzim andaj vazhdimi i këtyre lejeve/licencave në bazë të zgjidhje së gjetur nga Ministri Shëndëtsisë është përmes vendimit të vecantë.

Baza ligjore

 • LIGJI Nr. 04/L-125 PËR SHËNDETËSI
 • Ligji Nr.2004/4 për Shëndetësi i shfuqizuar me Ligjin Nr. 04/L-125 për shëndetësi Neni 90 Gazeta Zyrtare e Institucioneve Përkohshme Vetëqeverisjes në Kosovë / Prishtinë / Viti II / Nr.15/ 1.08.2007
 • Udhëzimi Administrativ Nr.10/2011 për regjistrim dhe licencim të profesionistëve shëndetësor Neni 1-7

Vlefshmeria e lejes: 5 vite

Organi i ankimimit: Sipas Ligjit për procedurat administrative

Afati i ankimimit: Sipas Ligjit për procedurat administrative

Informatat e kërkuara

 • Emri. i personit, Emri i prindit dhe mbiemri
 • Data e lindjes dhe vendi
 • Adresa
 • Numri i telefonit
 • Vendi dhe data e diplomimit
 • Detajet mbi vendin e punes, emri i institucionit shendetesor,detajet e punesimit.
 • Specializimi (lloji)
 • Data e specializimit
 • Emri dhe mbiemri, nenshkrimi, data e aplikimit.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Aplikacioni (Origjinal)
 • Diploma (Kopje e vertetuar)
 • Certifikata e provimit të licencës (Origjinal)
 • Leternjoftimi (Kopje)
 • Dy foto (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa40 euroPagesa në cash 1000400070002500

Formulari nuk është në dispozicion