REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za uvoznike reproduktivnog materijala

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgoj stoke

Qëllimi: Svrha ove procedure je da omoguci zainteresovanim strankama da uvezu biološki materijal u cilju životinjske reprodukcije na svojim farmama.

Përshkrimi: Nakon kompletiranja neophodne dokumentacije za sprovodjenje aktivnosti, podnosilac prijave podnosi pisani i potpisani zahtev za izdavanje licence i dostavlja ga Arhivi, gde se registruje. Nakon obaveštenja od strane nadležnog inspektora, bice sprovedena inspekcija, a inspektor ce saciniti pisani izveštaj. Postupak se nastavlja tako što petoclana Komisija, koja se osniva u okviru Odseka za poljoprivredu i trgovinsku politiku, pregleda predmet. Odluka o licenci ce biti doneta nakon pregleda u roku od 30 dana.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godine

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv entiteta;
 • Sedište;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Adresa, mesto, opština;
 • Telefon, faks, elektronska pošta;
 • Aktivnost koja se registruje: Primarna, sekundarna;
 • Datum podnošenja prijave;
 • Potpis podnosioca prijave;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Potpisan i uknjižen zahtev za prijavu (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća, a poljoprivrednici moraju imati sopstveni identifikacioni broj farme; (Originalna)
 • Obrazovanje (diploma) fakultet za veterinu, biotehnologiju ili zootehniku; (Kopija)
 • Ugovor o radu sa stručnim osobljem (Kopija)
 • Između ostalog, objekti moraju ispuniti tehničke i tehnološke kriterijume. Takođe moraju posedovati opremu za skladištenje reproduktivnog materijala, u skladu sa propisima koje uspostavlja Agencija za hranu i Veterinarstvo. (NEMA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata150 EUR (obnova 100 EUR)Plata sa gotovinom 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion