REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Stalno prebivalište u Republici Kosovo

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za državljanstvo, azil i migracije

Qëllimi: Svrha ove procedure je da se odobri privremeni boravak strancu koji boravi ili namjerava da ostane na teritoriji Republike Kosovo u svrhu spajanja porodice, pred-univerzitetsko obrazovanje ili visoko obrazovanje, naucna istraživanja, ili na poslu humanitarnih razloga.

Përshkrimi: Prijava za izdavanje boravišne dozvole se podnosi licno pri Odseku za strance, Odseku za državljanstvo, azil i migracije i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zahtev pregleda komisija za dozvole i donosi se odluka. U slucajevima gde je odluka pozitivna, stranka se treba pojaviti licno da potpiše prijavni formular, nakon cega se podaci prosleduju Odseku za izradu dokumenata koja izraduje identifikacioni dokument. Stranka mora preuzeti uplatnicu, a nakon placanja takse podnosilac prijave ce dobiti licnu kartu za strance. U slucajevima gde se donese negativna odluka, bice donet nalog za napuštanje teritorije Kosova, razloge za nalog za uklanjanje, vreme odlaska i granicnog prelaza.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Afati i ankimimit: 8 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime (devojačko prezime) podnosioca prijave
 • Pol
 • Državljanstvo
 • Datum rođenja
 • Mesto rođenja
 • Civilni status
 • Profesija
 • Prebivalište
 • Datum ulaska na Kosovo
 • Dokaz koji opravdava privremeno boravište u Republici Kosovo
 • Dokaz o posedovanju dovoljnih sredstava za troškove života
 • Br. telefona
 • Zdravstveno osiguranje
 • Zadnja adresa u Republici Kosovo.
 • Datum podnošenja prijave
 • Potpis

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Dokaz o 5-godišnjem neprekidnom prebivalištu u Republici Kosovo; osim u slucajevima trajne boravišne dozvole, ponovnog ujedinjenja porodice putem braka, trajanje neprekidnog boravišta mora biti 3 godine (Overena kopija)
 • Važeći putni dokumenti (Overena kopija)
 • Dovoljno sredstava za život što se dokazuje putem izvoda iz banke, ugovora o radu ili bilo kojim drugim načinom koji pokazuje da strani državljanin ima dovoljno sredstava za život; (Originalna)
 • Dokaz o adekvatnim uslovima stanovanja (dokaz o vlasništvu ili overeni ugovor o zakupu) gde ima dovoljno prostora za život pod minimalnim uslovima života koje definiše važeći zakon (Overena kopija)
 • Dokaz da nije osuđivan/a i dokaz da nije pod istragom koju izdaju nadležni organi Republike Kosovo. (Originalna)
 • Mora imati osnovno znanje u pisanju i čitanju jednog od zvaničnih jezika Republike Kosovo i biti upoznat/a sa kulturom i društvenim poretkom (Overena kopija)
 • Zdravstveno osiguranje (Originalna)
 • Nema zabranu ulaska u Republiku Kosovo (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata100 EUR za posao, 70 EUR porodicno prisajedinjenje Bankarski transfer 1000420070000179

Formulari nuk është në dispozicion