REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Leje për peshkim sportivo-rekreativ

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është mbajtja e regjistrit për peshkim sportiv - rekreativ.

Përshkrimi: Lejet për peshkim sportivo-rekreativ i lëshon Federata e Peshkatarëve Sportivo - Rekreativ të Kosovës. Fillimisht plotësohet kërkesa pastaj Federata e Peshkatarëve organizon provime dhe në bazë të performancës që tregojnë para komisionit vlerësues pajisen me leje për peshkim rekreativo-sportiv.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Lejet lëshohen për 1 dit dhe për 1 vit

Organi i ankimimit: Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Regjioni i peshkimit;
  • Numri i dokumentit identifikues;
  • Emri dhe mbiemri i peshkatarit;
  • Numri serik i lejes;
  • Vendbanimi;
  • Kategoria e peshkatarit;
  • Viti vijues kalendarik dhe afati i lejes;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

  • Dokumentin e identifikimit (Kopje)
  • Dëshmi mbi dhënien e provimit. (Origjinal)
  • Kërkesën për leje; (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksanuk është caktuarPagesa në cash
PagesaNuk është përcaktuar Sipas informacionit të zyarit 10 euroTransfer bankar

Formulari nuk është në dispozicion