REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Leje për peshkim shkencor - hulumtues

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është dhënia e lejes për vende të caktuara për peshkim hulumtues për të mbrojtur natyrën.

Përshkrimi: Pas kompletimit të dokumentacionit sipas legjislacionit në fuqi mbi marrjen e licencës mbi shfrytezimin e një zone të caktuar për peshkim shkencor - hulumtues, pala paraqet një kerkesë me shkrim pranë Ministrisë se Bujqësisë, Departamentin e Prodhimtarisë Blegtoriale duke vazhduar me pastaj me shqyrtimin e lëndës dhe pas vlerësimit nga ana e komisionit merret vendimi për licencim. Kjo procedurë nuk është e aplikueshme ende pasi qe mungon udhëzimi administrativ për aplikimin e saj.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nuk është përcaktuar me ligj/akt nën-ligjor

Organi i ankimimit: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Afati i ankimimit: Nuk është përcaktuar me ligj/akt nën-ligjor

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Nuk është përcaktuar me ligj/akt nën-ligjor

Dokumentacioni i kërkuar

  • Nuk është përcaktuar ende (NUK KA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaNuk është përcaktuar endeTransfer bankar Nuk ka

Formulari nuk është në dispozicion