REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për Mjekë

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Qëllimi: Kjo procedurë ka për qëllim licencimin e mjekëve, i cili është kusht për ushtrimin e veprimtarisë së pavarur shëndetësore për të garantuar cilësinë e këtij shërbimi tek publiku

Përshkrimi: Kandidati aplikon për të marr licencën si mjeke, në Zyrën e Bordit Qendror për Regjistrim dhe Licencim. Bordi i përcakton anëtaret për Komision dhe afatin kohorë për shqyrtim. Komisioni i shqyrton në afat prej 15 ditëve kërkesat dhe mer vendim për lëshim të licencës. Licenca nënshkruhet prej Kryetarit të Bordit dhe Ministrit.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 vite

Organi i ankimimit: Ministria e Shëndetësisë, Bordi Qendror për Regjistrim dhe Licencim

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri i personit, Emri i prindit dhe mbiemri
 • Data e lindjes dhe vendi
 • Adresa
 • Numri i telefonit
 • Vendi dhe data e diplomimit
 • Detajet mbi vendin e punes, emri i institucionit shendetesor,detajet e punesimit.
 • Specializimi (lloji)
 • Data e specializimit
 • Emri dhe mbiemri, nenshkrimi, data e aplikimit.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 ditë+5 ditë paisja me certifikatë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Aplikacioni (Origjinal)
 • Diploma (Kopje e vertetuar)
 • Certifikata e provimit të licencës (Origjinal)
 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Dy foto (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa40 EuroTransfer bankar 1000400070002508

Sharko formularët