REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për zhvillimin e veprimtarisë së peshkimit ekonomik

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është mundësimi i peshkimit për qëllime ekonomike në zona të caktuara dhe regjistrimi i subjekteve që merren me këtë aktivitet.

Përshkrimi: Pas kompletimit të dokumentacionit sipas legjislacionit në fuqi mbi marrjen e licencës mbi shfrytëzimin e një zonë të caktuar për peshkim ekonomik pala paraqet një kërkesë me shkrim pranë Ministrisë se Bujqësisë, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale duke vazhduar me pastaj me shqyrtimin e lëndës dhe pas vlerësimit nga ana e komisionit merret vendimi për licencim. Kjo procedurë nuk është e aplikueshme ende, mungon udhëzimi administrativ i cili do rregullonte aplikimin e saj.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nuk është përcaktuar ende

Organi i ankimimit: Nuk është përcaktuar ende

Afati i ankimimit: Nuk është përcaktuar ende

Informatat e kërkuara

  • Nuk është përcaktuar ende

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Nuk është përcaktuar ende

Dokumentacioni i kërkuar

  • Nuk është përcaktuar ende (NUK KA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaNuk është përcaktuar endePagesa në cash Nuk ka

Formulari nuk është në dispozicion