REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certifikim (provimi) i mjekëve

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Qëllimi: Provimi i licencës është kusht për tu licencuar mjekë profesionist shëndetësor për të garantuar cilësinë e këtij shërbimi tek publiku

Përshkrimi: Kandidati aplikon për provim në Zyrën e Bordit qendror për regjistrim dhe licencim. Bordi i lartë cekur i përcakton anëtaret e Komisionit për certifikim të mjekëve. Komisioni i provimit të licencës në afatë prej 15 ditëve e cakton datën e provimi. Kandidati i nënshtrohet provimit në shëndetësi publike, legjislacion shëndetësor dhe mjekësi urgjente. Komisioni në afatë prej 5 ditëve pas mbajtjes së provimit kandidatëve të sukseshëm ju lëshon çertifikatën e provimit të licencës

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: I përhershëm

Organi i ankimimit: Ministria e Shëndetësisë, Bordi Qendror për Regjistrime dhe Licencime

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Emri Mbiemri
  • Data e lindjes
  • Telefoni
  • Vendbanimi
  • Data dhe vendi i diplomimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 ditë + 5 ditë paisja me certifikatë

Dokumentacioni i kërkuar

  • Aplikacioni (Origjinal)
  • Diploma (Kopje e vertetuar)
  • Libreza e stazhit (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa30 euroTransfer bankar 1000400070002508

Sharko formularët