REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certifikimi i bletorëve për prodhimin e luzmave të bletëve dhe amave

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është regjistrimi dhe monitorimi i personave që merren me aktivitete të bletarisë.

Përshkrimi: Procedurat për certifikimin e bletoreve për prodhimin e luzmave të bletëve dhe amave rregullohen me udhëzim administrativ nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, por udhëzimi nuk është hartuar ende dhe procedura është e pa aplikueshme.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nuk është përcaktuar ende

Organi i ankimimit: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Afati i ankimimit: Nuk është përcaktuar ende

Informatat e kërkuara

  • Do të përcaktohet me akt nën-ligjor

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Nuk është përcaktuar me ligj

Dokumentacioni i kërkuar

Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaNuk është përcaktuar endePagesa nëpërmjet pullës Nuk ka

Formulari nuk është në dispozicion