REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za pravna lica da obavljaju savetodavne poljoprivredne usluge i usluge iz oblasti ruralnog razvoja, a koje se ticu državnih i medunarodnih novcanih sredstava

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za ruralni razvoj

Qëllimi: Svrha ove procedure je registracija osoba koje se bave savjetodavnim aktivnostima u poljoprivredi i garantuju njihove vještine i znanja iz ove oblasti.

Përshkrimi: Pravno lice koje želi da pruža savetodavne usluge u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja mora podneti prijavu Odseku za savetodavne i tehnicke usluge u cilju dobijanja licence za pružanje savetodavnih usluga u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Komisija za procenu prijava se osniva odlukom generalnog sekretara. Komisija vrši pregled prijava i donosi odluku u roku od 30 dana. Komisija može zatražiti da podnosilac prijave dostavi dodatne podatke ili dokumente, u skladu sa definisanim kriterijumima. Na osnovu preporuka Komisije, direktor Odseka za savetodavne i tehnicke usluge donosi odluku o izdavanju licence.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Naziv pravnog lica;
  • Status pravnog lica, adresa;
  • Broj telefona, faks, elektronska pošta. Br. registracije preduzeća;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Uverenje o vršenju privredne aktivnosti; (Originalna)
  • Lični dokument odgovornog lica pravnog lica; (Overena kopija)
  • Sertifikati savetnika za poljoprivredu i ruralni razvoj; (Originalna)
  • Kontakt podaci savetnika; (Overena kopija)
  • Uverenje da su izmirene sve obaveze prema PUK; (Originalna)
  • Fotografije objekta; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataNaknade (200 EUR za dobijanje dozvole, 150 EUR za obnovu dozvole)Bankarski transfer1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion