REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za parcelu za uzgajanje duvana verifikuju fitosanitarni inspektori

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za ruralni razvoj

Qëllimi: Svrha ove procedure je dozvola za preradu i prikupljanje duvana na prethodno utvrdenim placevima kako bi se garantovao kvalitet proizvoda

Përshkrimi: Subjekti po zakljucenju pisanog ugovora za proizvodnju i sakupljanje duvana sa kooperantima, proizvodacima, dužni su da dostave planiranu proizvodnju duvana u proizvodnoj godini do 31. marta naredne godine u MPŠRR. Ovim subjektima MPŠRR izdaje dozvole za sve parcele koje su potvrdili fitosanitarni inspektori u kojima se proizvodi duvan. Oblik, sadržaj i nacin izdavanja licence odreduje MPŠRR podzakonskim aktom. Ne postoji podzakonski akt koji reguliše ovo pitanje.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Još uvek nije odredjeno

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Biće odredeno podzakonskim aktom

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataJoš uvek nije odredenoPlata sa markicom Nuk ka

Formulari nuk është në dispozicion