REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për ngastrat e verifikuara nga inspektorët fitosanitarë ku prodhohet duhani

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Zhvillimit Rural

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është lejimi i përpunimit dhe grumbullimit të duhanit në ngastra të verifikuara me parë që të garantohet cilësia e produktit.

Përshkrimi: Subjektet me rastin e lidhjes së kontratës në formë të shkruar për prodhimin dhe grumbullimin e duhanit me kooperuesit, prodhuesit, obligohen që të paraqesin prodhimin e planifikuar të duhanit të vitit prodhues më së voni deri më 31 mars të vitit vijues në MBPZHR. Këtyre subjekteve MBPZHR-ja i lëshon licencë për të gjitha ngastrat e verifikuara nga inspektorët fitosanitar ku prodhohet duhani. Forma, përmbajtja dhe mënyra e dhënies së licencës MBPZHR e përcakton me akt nënligjor. Nuk ka akt nënligjor që e rregullon këtë cështje.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nuk është përcaktuar ende

Organi i ankimimit: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Do të përcaktohet me akt nën-ligjor

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaNuk është përcaktuar endePagesa nëpërmjet pullës Nuk ka

Formulari nuk është në dispozicion