REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za industrijske preradivace duvana i duvanskih proizvoda

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za ruralni razvoj

Qëllimi: Svrha ove procedure je izdavanje licence preradjivacima duvana kao proizvoda koji je spreman za duvansku preradjivacku industriju. To podrazumeva klasifikaciju uzgojenog duvana, rukovanje prikupljenim duvanom, pakovanje i etiketiranje.

Përshkrimi: Subjekti koji nameravaju da dobiju licencu za industrijsku preradu duvana i proizvoda od duvana moraju podneti zahtev Odseku za poljoprivredne politike i trgovinu. Prijavu pregleda posebna komisija koja se osniva odlukom generalnog sekretara.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv preduzeća;
 • Naziv lica;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Adresa, mesto, opština;
 • Telefon, faks, elektronska pošta;
 • Aktivnost za koju se podnosi prijava;
 • Datum prijave/potpis podnosioca prijave;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uverenje iz Agencije za privredne registre; (Originalna)
 • Podaci o registraciji preduzeća; (Originalna)
 • Sertifikat ili fiskalni broj; (Originalna)
 • PDV uverenje; (Originalna)
 • Radna dozvola; (Overena kopija)
 • Ekološka saglasnost nadležnog Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje; (Originalna)
 • Ekološka dozvola koju izdaje MZSPP, koja mora biti dostavljena u roku od 6 meseci u skladu sa zakonom br. 03 L-025 o zaštiti životne sredine; Zapisnik fitosanitarnog inspektora o neophodnom prostoru u okviru objekta - ugrađena oprema, tehnološki procesi i proizvodni kapaciteti, prikupljanje duvana i duvanskih proizvoda u cilju industrijske prerade; (Originalna)
 • Dokaz da lice poseduje sirovinu, sopstvenu proizvodnju, koju dostavljaju lica saradnici ili koja dolazi iz uvoza; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataPlacanje 10000 EUR (800 EUR za obnovu dozvole)Bankarski transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion