REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për zhvillimin e aktiviteteve të akuakulturës

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i cilësisë së prodhimit artificial të peshkut dhe qenieve të tjera ujore nga veprimtaritë e akuakulturës dhe menaxhimi efiecient i resurseve ujore në territorin e Kosovës.

Përshkrimi: Personi që kërkon të hapë një aktivitet në fushën e akuakulturës, plotëson me shkrim kërkesën dhe së bashku me dokumentacionin e kërkuar i dorëzon në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, përkatësisht në Departamentin e i Prodhimtarisë Blegtorale. Mandej realizohet inspektimi me procesverbal nga ana e inspektorëve kompetent duke vazhduar më pastaj me shqyrtimin e lëndës dhe pas vlerësimit nga ana e komisionit në përbërje prej 5 anëtarëve merret vendimi për licencim. Pala njoftohet brenda 60 ditëve me vendimin e marrë. Procedura është e njëjtë edhe për vazhdimin e licencës.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 10 vite me mundësi vazhdimi

Organi i ankimimit: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri adresa dhe selia e subjektit;
 • Numri i biznesit;
 • Përshkrimi i lokacionit, objektit;
 • Vendi ku zhvillohet aktiviteti i akuakulturës;
 • Plani i hurdhës;
 • Lloji i peshqve dhe organizmave tjerë ujor;
 • Dendësia e kultivimit;
 • Prodhimtaria vjetore e planifikuar;
 • Përshkrimi i burimit të ujit që do të përdoret;
 • Detaje nga diga, basenet, liqeni, etj;
 • Përshkrimi i objekteve përcjellëse;
 • Origjina e peshkut që do të kultovohet;
 • Programi i ushqimit.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

 • Deklarata e Aplikantit; (Origjinal)
 • Raport për vlerësimin e ndikimit në ambient; (Origjinal)
 • Pëlqimin e banorëve të lokalitetit ku do të zhvillohet veprimtaria e akuakulturës; (Origjinal)
 • Dokument mbi llojin e peshqve apo organizmave tjerë ujor që do të kultivohen; (Origjinal)
 • Lejen e ndërtimit; (Kopje e vertetuar)
 • Planin e ndërtimit të hurdhës; (Kopje)
 • Dokument mbi kontrollin e cilësisë së ujit; (Kopje e vertetuar)
 • Certifikaten e biznesit; (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa1000 Euro Transfer bankar 1000400070001150