REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certifikimi i pajisjeve që përdoren për aplikimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është garantimi që pajisjet të cilat përdoren për aplikimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve nuk janë të dëmshme për njerëzit dhe mjedisin.

Përshkrimi: Ende nuk është miratuar akti nënligjor për rregullimin e kësaj procedure. Personat fizik dhe juridik pronar të pajisjeve, duhet të garantojnë që pajisjet të cilat përdoren për aplikim e PMB - ve nuk janë të dëmshme për njerëzit dhe mjedisin. Lejohen të vendosen në treg dhe të përdoren për aplikimin e PMB -ve, vetëm pajisjet të cilat plotësojnë kushtet për certifikim. Përpara se të plasohet në treg, prodhuesi apo importuesi i pajisjeve, në bazë të kërkesës, duhet të marrin certifikatën nga organi kompetent i Ministrisë, me të cilën lejohet vendosja në treg dhe përdorimi i pajisjeve të certifikuara. Ministria me akt nënligjor do të rregullojë kushtet e nevojshme për certifikimin e pajisjeve, si dhe do të bëjë publike llojet e caktuara të pajisjeve të certifikuara dhe atyre që nuk lejohen të përdoren për aplikimin e PMB - ve.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nuk është përcaktuar ende

Organi i ankimimit: Nuk është përcaktuar ende

Afati i ankimimit: Nuk është përcaktuar ende

Informatat e kërkuara

  • Do të përcaktohet me akt nën-ligjor

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Nuk është përcaktuar ende

Dokumentacioni i kërkuar

  • Do të përcaktohet me akt nën-ligjor (NUK KA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaNuk është përcaktuar ende

Formulari nuk është në dispozicion