REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për importimin e materialit fidanor të perimeve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi i cilësisë së materialit fidanor të perimeve.

Përshkrimi: Për marrjen e licencës për importues të materialit fidanor pala duhet të aplikojë në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, përkatësisht në Departamentin për Prodhimtari dhe Mbrojtje të Bimëve ku duhet të sjellë dokumentet e kërkuara nga Departamenti. Procedura për dhënien e licencës zgjat në një afat prej 5 ditë pune. Pagesat kryhen përmes llogarisë bankare. Procedura ka te bëjë me eksportin e materialit fidanor të pemëve. Procedura për vazhdimin e licencës është e njejtë. Autoriteti Licencues është i obliguar të lëshojë licencën, më së largu mbrenda afatit prej 30 ditësh, nga dita e aplikimit gjegjësisht kompletimit të dokumentacionit

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 vite

Organi i ankimimit: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Kërkesa për aplikim;
 • Emri dhe mbiemri i pronarit;
 • Emri i subjektit;
 • Adresa/ fshati/Komuna;
 • Kontakti;
 • Data e aplikimit;
 • Nënshkrimi i aplikuesit;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Kërkesa për regjistrim; (Kopje)
 • Certifikata e bizensit dhe informata mbi biznesin; (Origjinal)
 • Fletëpagesën e taksës për regjistrim (fletëpagesën e merr te zyrtari përkatës) në vlerë prej 50 €; (Kopje)
 • Diploma për përgatitjen profesionale (Shkolla e mesme bujqësore); (Kopje e vertetuar)
 • Procesverbalin nga inspektori fitosanitar; (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa50 euro - njejtë edhe për vazhdimTransfer bankar 1000400070001150