REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për prodhues të materialit fidanor të bimëve dekorative

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi i kontrollit të prodhimit të materilait fidanor të bimëve dekorative për të garantuar cilësi.

Përshkrimi: Për t'u licencuar si prodhues i materialit fidanor, pala aplikon në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, përkatësisht në Departamentin i Politikave Bujqesore dhe Tregjeve, me këtë rast duhet të sjellë dokumentet e nevojshme të kërkuara sipas udhëzimit administrativ. Procedura për dhënien e licencës zgjatë në një afat prej 30 ditë. Pagesat kryhen përmes llogarisë bankare. Procedura për vazhdimin e licencës është e njëjtë.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Një vit (1)

Organi i ankimimit: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Kërkesa për Aplikim;
 • Emri dhe mbiemri i pronarit;
 • Emri i Subjektit;
 • Adresa/ fshati/Komuna;
 • Data e Aplikimit;
 • Numri i telefonit dhe email adresa;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Kërkesa për regjistrim; (Kopje)
 • Certifikatën e biznesit dhe informatën mbi biznesin; (Origjinal)
 • Fletëpagesën e taksës për regjistrim (fletëpagesën e merr te zyrtari përkatës) në vlerë prej 10 €; (Kopje)
 • Diploma për përgatitjen profesionale (inxhinier i bujqësisë drejtimit përkatës); (Kopje e vertetuar)
 • Procesverbalin nga inspektori fitosanitar; (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa10 euro - njejtë edhe për vazhdimTransfer bankar 1000400070001150