REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për eksportues të materialit fidanor të bimëve dekorative

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi i kushteve adekuate për kontrollin e cilësisë së materialit fidanor të bimëve dekorative i cili ka si synim eksportimin e këtyre produkteve.

Përshkrimi: Për marrjen e licencës për eksportues të materialit fidanor të bimëve decorative pala duhet të aplikojë në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, përkatësisht në Departamentin i Politikave Bujqësore dhe Tregjeve ku duhet të sjellë dokumentet e kërkuara nga Departamenti. Autoriteti Licencues është i obliguar të lëshojë licencën, më së largu mbrenda afatit prej 30 ditësh, nga dita e aplikimit gjegjësisht kompletimit të dokumentacionit. Pagesat kryhen përmes llogarisë bankare. Procedura ka te bëjë me eksportin e materialit fidanor të bimëve dekorative. Procedura për vazhdimin e licencës është e njëjtë.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nje Vit (1)

Organi i ankimimit: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Kërkesa për Aplikim;
 • Emri dhe mbiemri i pronarit;
 • Emri i Subjektit;
 • Adresa/ fshati/Komuna;
 • Kontakti;
 • Data e Aplikimit;
 • Nënshkrimi i Aplikuesit;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Kërkesa për regjistrim; (Kopje)
 • Certifikata e bizensit dhe informata mbi biznesin; (Origjinal)
 • Fletepagesa e taksës për regjistrim; (Kopje)
 • Librin mbi evidencën e posacme të sasive të kontraktuara të materialit fidanor (Kopje)
 • Dëshmi për posedimin e objekteve përkatëse për deponimin, ruajtjen dhe shitjen e materialit fidanor; (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa5 euro - njejtë edhe për vazhdimPagesa në cash 1000400070001150