REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për importimin e materialit fidanor të pemëve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi i cilësisë së materialit fidanor të pemëve të importuara.

Përshkrimi: Për marrjen e licencës për importues të materialit fidanor pala duhet të aplikojë në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, përkatësisht në Departamentin e Politikave Bujqësore dhe Tregjeve ku duhet të sjellë dokumentet e kërkuara nga Departamenti. Autoriteti Licencues është i obliguar të lëshojë licencën, më së largu mbrenda afatit prej 30 ditësh, nga dita e aplikimit gjegjësisht kompletimit të dokumentacionit. Procedura për vazhdimin e licencës është e njëjtë.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Një vit (1)

Organi i ankimimit: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Kërkesa për aplikim;
 • Emri dhe mbiemri i pronarit;
 • Emri i Subjektit;
 • Kontakti;
 • Data e Aplikimit;
 • Nënshkrimi i aplikuesit;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Dëshmi mbi evidencën e sasive të kontraktura të materilit fidanor; (Origjinal)
 • Kërkesa për regjistrim; (Kopje)
 • Certifikata e bizensit dhe informata mbi biznesin; (Origjinal)
 • Fletëpagesën e taksës për regjistrim (fletëpagesën e merr te zyrtari përkatës) në vlerë prej 50 €; (Origjinal)
 • Diploma për përgatitjen profesionale (e nevojshme është shkolla e mesme bujqësore); (Kopje e vertetuar)
 • Procesverbali nga inspektori fitosanitar (për ruajtjen e materialit fidanorë në depo ose fushë në të hapur); (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa50 euro - njëjtë edhe për vazhdimPagesa në cash 1000400070001150