REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za kladionice

Ministarstvo Za Finansije, Poreska uprava Kosova

Qëllimi: Cilj je nadzor nacina organizovanja i rada igara na srecu, pošto se smatra da je u pitanju poslovanje na osnovu poverenja. Svaka dozvola koja se izda pod ovim zakonom je privilegija koja može biti uklonjena, a nijedan vlasnik nema trajna prava.

Përshkrimi: Preduzece podnosi prijavu za izdavanje dozvole pri Odseku za igre na srecu. Odsek pregleda prijavu u roku od 90 dana. Dozvolu izdaje generalni direktor Poreske uprave Kosova i ona važi 2 godine.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 godine

Organi i ankimimit: Poreska uprava Kosova

Afati i ankimimit: U skladu sa Zakonom o administrativnoj proceduri

Informatat e kërkuara

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta i poslovne jedinice
 • Telefon, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Pecat i potpis pravnog lica

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uverenje o registraciji PDV (Originalna)
 • Potvrda Poreske uprave Kosova (Kopija)
 • Sudsko uverenje (Overena kopija)
 • Sudsko uverenje (Originalna)
 • Ugovor o zakupu (Overena kopija)
 • Za obnovu dozvole je potrebna samo kopija postojece dozvole i potvrda Poreske uprave (NEMA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez25.000 EUR (2.500 EUR za obnovu dozvole)Bankarski transfer 1000420070000370

Formulari nuk është në dispozicion