REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za proizvodjace i distributere slot mašina

Ministarstvo Za Finansije, Poreska uprava Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je nadzor organizovanja i rada igara na srecu, pošto se smatra da je u pitanju poslovanje na osnovu poverenja. Svaka dozvola koja se izda pod ovim zakonom je privilegija koja može biti uklonjena, a nijedan vlasnik nema trajna prava.

Përshkrimi: Podnošenje prijave za licenciranje od strane subjekta vrši se na Odeljenju za Igre na srecu. Zahtev razmatra Odjeljenje u roku od 90 dana. Licencu izdaje generalni direktor Poreske uprave Kosova i njegova važnost je u roku od 2 godine.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 godine

Organi i ankimimit: U skladu sa Zakonom o administrativnoj proceduri

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta
 • Telefon, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Pečat i potpis pravnog lica

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uverenje o registraciji PDV (Originalna)
 • Potvrda Poreske uprave Kosova (Kopija)
 • Sudsko uverenje (Overena kopija)
 • Sudsko uverenje (Originalna)
 • Ugovor o zakupu (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata10.000 EUR za izdavanje dozvole i 5.000 EUR za obnovu dozvolePlata sa gotovinom 1000420070000370

Formulari nuk është në dispozicion