REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për kazino

Ministria e Financave, Administrata Tatimore e Kosovës

Qëllimi: Qëllimi është të mbikqyret mënyra e organizimit dhe funksionimit të lojërave të fatit pasi konsiderohet një biznes i mbështetur në mirëbesim. Çdo licencë e lëshuar sipas këtij ligji është një privilegj i revokueshëm, dhe asnjë mbajtës i saj nuk fiton të drejta të përhershme të saj.

Përshkrimi: Paraqitja e kërkesës për licencim nga subjekti bëhet në Departamenti e Lojërave të Fatit. Kërkesa shqyrtohet nga Departamenti në afat prej 90 ditëve. Licenca lëshohet nga Drejtori Gjeneral i Administratës Tatimore dhe vlefshmëria e saj është 3 vite.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 vite

Organi i ankimimit: Administrata Tatimore e Kosovës

Afati i ankimimit: Sipas ligjit të procedurës administrative

Informatat e kërkuara

 • Emri i subjektit afarist
 • Parashtruesi i kërkesës
 • Adresa e selisë
 • Tel - e-mail
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Vula e subjektit afarsit dhe nënshkrimi

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

 • Çertifikata e regjistrimit të TVSH-së (Origjinal)
 • Dëshmi nga Administrata Tatimore e Kosovës (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Dëshmi nga Gjykata (Kopje)
 • Dëshmi nga Gjykata Ekonomike (Origjinal)
 • Kontrat për qiradhenie (Kopje)
 • Për vazhdim të licences kërkohet kopja e licencës egzistuese dhe Dëshmi nga Administrata Tatimore (NUK KA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa1,000,000 € ndërsa për vazhdimin e licencës 50,000 Euro.Transfer bankar 1000420070000370

Formulari nuk është në dispozicion