REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për përpunues të farës

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i përpunimit të farërave të kulturave bujqësore dhe regjistrimi i personave që merren me këtë aktivitet.

Përshkrimi: Pala e cila aplikon për licencë të përpunuesëve të farave të kulturave bujqësore, duhet të paraqesë kërkesën në Departamentin e Prodhimit dhe Mbrojtjes së Bimëve. Shqyrtimi i kërkesës, bëhet nga komision i veçantë në kuadër të Departamentit të Prodhimit dhe Mbrojtjes së Bimëve, me ç’rast komisioni rekomandon për dhënien e licencës për përpunues të farave. Procedura është e njëjtë për vazhdim të licencës. Kohëzgjatja e licencës është 3 vite, me mundësi vazhdimi. Subjektet duhet të paraqesin kërkesë për vazhdim të licencës në afatin kohor prej 30 ditësh para skadimit të afatit të licencës paraprake.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 vite

Organi i ankimimit: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri i biznesit dhe importuesi i farës;
 • Emri i Subjektit;
 • Emri dhe mbiemri i pronarit;
 • Tel., fax., e-mail
 • Emri dhe mbemri i agronomit;
 • Adresa, vendi, komuna;
 • Veprimtarinë për të cilën regjistrohen;
 • Data e aplikimit;
 • Nënshkrimi i aplikuesit;
 • Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Certifikatën e regjistrimit të biznesit; (Kopje)
 • Kërkesa për regjistrim; (Kopje)
 • Diploma e Fakultetit të Bujqësisë; (Kopje e vertetuar)
 • Procesverbalin e Inspektoratit Fitosanitar për gjendjen e depos; (Origjinal)
 • Për vazhdim të licencës paraqitet kopja e licencës egzistuese, procesverbali nga Inspektorati Fitosanitar dhe dëshmia mbi pagesen e taksës; (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa100 euro (90 euro për vazhdim)Transfer bankar 1000400070001150