REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za privremenu upotrebu šumskog zemljišta za vadjenje krecnjaka

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Kosovska Agencija Šumarstva

Qëllimi: Svrha ovog postupka je mogucnost korišcenja zemljišta u svrhu eksploatacije za krecnjak.

Përshkrimi: Ova dozvola omogucava privremeno korišcenje šumskog zemljišta za vadenje krecnjaka. Podnosilac prijave je u obavezi da popuni svu dokumentaciju koju traži Kosovska agencija šumarstva. Prijavu na terenu verifikuje profesionalna komisija. Deo verifikacije su preporuke glavnom izvršnom službeniku Agencije, koji onda donosi odluku o odobrenju ili odbijanju. Isti postupak se primenjuje za produženje dozvole.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Dozvola može trajati do 5 godina sa mogucnošcu produžetka i za oblasti do 5 hektara.

Organi i ankimimit: Agencija za šumarstvo na Kosovu - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Vlasništvo nad parcelom (vlasnik imovine);
 • Broj parcela;
 • Tipovi parcela (šuma, šumsko zemljište, pašnjak);
 • Neophodna površina za davanje u zajam;
 • Svrha prijave;
 • Katastarska zona;
 • Opština gde se nalazi parcela;
 • Ime privrednog subjekta i zastupnika koji je podneo zahtev;
 • Kontakt broj;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Dokaz o posedovanju; (Originalna)
 • Kopija plana sa koordinatama; (Originalna)
 • Opštinska saglasnost; (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju; (Originalna)
 • Uverenje o fiskalnom broju; (Originalna)
 • Lična karta; (Overena kopija)
 • Prijava; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata€ 0.20 (dvadeset centi) po m2 (kvadratnom metru) godišnjePlata sa gotovinom 1000-4000-7000-115

Formulari nuk është në dispozicion