REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za skladišta blizu puta u šumskim oblastima

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Kosovska Agencija Šumarstva

Qëllimi: Svrha ovog postupka je mogucnost pribavljanja dozvole za zakup državne imovine (šumsko zemljište)

Përshkrimi: Ova dozvola se izdaje kako bi se omogucilo korišcenje šumskog zemljišta blizu puteva. Podnosilac prijave je u obavezi da ispuni dokumentaciju koju propisuje Kosovska agencija šumarstva. Prijavu na terenu verifikuje profesionalna komisija. Deo verifikacije su preporuke glavnom izvršnom službeniku Agencije, koji onda donosi odluku o odobrenju ili odbijanju. Ista procedura važi i za obnovu dozvole.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Agencija za šumarstvo na Kosovu - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Vlasništvo nad parcelom (vlasnik imovine);
 • Broj parcela;
 • Tipovi parcela (šuma, šumsko zemljište, pašnjak);
 • Neophodna površina za davanje u zajam;
 • Svrha prijave;
 • Katastarska zona;
 • Opština gde se nalazi parcela;
 • Ime privrednog subjekta i zastupnika koji je podneo zahtev;
 • Kontakt broj;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Dokaz o posedovanju; (Originalna)
 • Kopija plana sa koordinatama; (Originalna)
 • Opštinska saglasnost; (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju; (Originalna)
 • Uverenje o fiskalnom broju; (Originalna)
 • Lična karta; (Overena kopija)
 • Prijava; (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataPlata sa gotovinom

Formulari nuk është në dispozicion