REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za korišcenje šumske zemlje izdate u najam za izgradnju privremenih objekata na šumskom zemljištu

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Kosovska Agencija Šumarstva

Qëllimi: Svrha ove procedure je da se postigne realistican pogled na terenu koji argumentuje vlasništvo, ali takode ima za cilj i razvoj drugih ekonomskih sektora. Ovom procedurom moguce je procieniti blizinu objekata od posebnog znacaja, proceniti stanje šumskog zemljišta i ekonomsku racionalnost koja ce se iznajmiti.

Përshkrimi: Kako bi dobio dozvolu, podnosilac prijave je u obavezi da ispuni neophodnu dokumentaciju. Kada se primi zahtev, isti mora na terenu verifikovati profesionalna komisija pri Kosovskoj agenciji šumarstva, koja daje preporuke glavnom izvršnom službeniku Kosovske agencije šumarstva na odobrenje (ili odbijanje prijave). Ukoliko su ispunjeni uslovi koje postavlja zakonodavstvo, glavni izvršni službenik Kosovske agencije šumarstva odobrava izdavanje dozvole kako bi se omogucilo korišcenje unajmljene zemlje u svrhu izgradnje privremenih objekata na šumskom zemljištu. U slucaju da je zahtev odbijen, bice izdata odluka koja se tice odbijanja izdavanja dozvole. Ista procedura važi i za obnovu dozvole.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Dozvola može trajati do 5 godina sa mogucnošcu produžetka i za oblasti do 5 hektara.

Organi i ankimimit: Agencija za šumarstvo na Kosovu - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Vlasništvo nad parcelom (vlasnik imovine);
 • Broj parcela;
 • Tipovi parcela (šuma, šumsko zemljište, pašnjak);
 • Neophodna površina za davanje u zajam;
 • Svrha prijave;
 • Katastarska zona;
 • Opština gde se nalazi parcela;
 • Ime privrednog subjekta i zastupnika koji je podneo zahtev;
 • Kontakt broj;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Dokaz o posedovanju; (Originalna)
 • Kopija plana sa koordinatama; (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju; (Originalna)
 • Uverenje o fiskalnom broju; (Originalna)
 • Lična karta; (Overena kopija)
 • Prijava; (Overena kopija)
 • Dokaz o tome da li je parcela deo urbanističkog ili plana prostornog planiranja (opštinska saglasnost); (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata€ 0.20 (dvadeset centi) po m2 (kvadratnom metru) godišnjeBankarski transfer 1000-4000-7000-115

Formulari nuk është në dispozicion