REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za korišcenje nedrvnih šumskih proizvoda (dozvola za korišcenje unajmljenog šumskog zemljišta za poljoprivredu)

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Kosovska Agencija Šumarstva

Qëllimi: Svrha ove procedure je davanje dozvola podnosiocu prijave mogucnost da koristi iznajmljeno šumsko zemljište za izgradnju privremenih objekata. Kroz ovaj postupak se postiže stvaran pregled situacije na terenu u poredenju sa zvanicnom dokumentacijom koja navodi vlasništvo, ali je takode namenjena da se smanje nepokrivene površine i poveca nivo održivosti zemljišta.

Përshkrimi: Podnosilac prijave je u obavezi da popuni sve neophodne dokumente za proces prijave. Kada pravno lice podnese prijavu, dodatna dokumentacija je neophodna, osim one koja se traži za fizicka lica. Kada se primi zahtev, isti mora na terenu verifikovati profesionalna komisija pri Kosovskoj agenciji šumarstva, koja daje preporuke glavnom izvršnom službeniku Kosovske agencije šumarstva na odobrenje (ili odbijanje prijave). Ukoliko su ispunjeni uslovi koje postavlja zakonodavstvo, glavni izvršni službenik Kosovske agencije šumarstva odobrava izdavanje dozvole kako bi se omogucilo korišcenje unajmljene zemlje u svrhu izgradnje privremenih objekata na šumskom zemljištu. U slucaju da je zahtev odbijen, bice izdata odluka koja se tice odbijanja izdavanja dozvole.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Ugovor može trajati do 5 godina

Organi i ankimimit: Agencija za šumarstvo Kosova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Vlasništvo nad parcelom (vlasnik imovine);
 • Broj parcela;
 • Tipovi parcela (šuma, šumsko zemljište, pašnjak);
 • Neophodna površina za davanje u zajam;
 • Svrha prijave;
 • Katastarska zona;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Dokaz o posedovanju; (Originalna)
 • Kopija plana sa koordinatnim tackama potrebnog prostora površine ne veće od 5 ha; (Originalna)
 • Kopija lične karte; (Overena kopija)
 • Jednokratni zahtev; (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća; (Originalna)
 • Potvrda PUK da nema zaostalih obaveza; (Originalna)
 • Uverenje o fiskalnom broju; (Originalna)
 • Dokaz o tome da li je parcela deo urbanistickog ili plana prostornog planiranja (opštinska saglasnost); (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata€ 50 po hektaruBankarski transfer 1000-4000-7000-1150

Formulari nuk është në dispozicion