REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za korišcenje nedrvnih šumskih proizvoda (dozvola za korišcenje unajmljenog šumskog zemljišta za kamenolom i vadjenje drugih minerala)

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Kosovska Agencija Šumarstva

Qëllimi: Svrha ovog postupka je dozvola za korištenje iznajmljenog zemljišta za kamenje i druge minerale.

Përshkrimi: Ova licenca se izdaje kako bi se omogucilo korišcenje nedrvnih proizvoda. Kopija registrovane prijave se izdaje stranci u momentu prijave. Kada se primi zahtev, isti mora na terenu verifikovati profesionalna komisija pri Kosovskoj agenciji šumarstva, koja daje preporuke glavnom izvršnom službeniku Kosovske agencije šumarstva na odobrenje (ili odbijanje prijave). Ukoliko se odobri zahtev stranke, stranka mora imati odgovarajucu saglasnost Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja i takode mora deponovati bankarsku garanciju za rehabilitaciju korišcene oblasti. Podnosilac prijave dostavlja kopiju svakog dokumentaa Kosovskoj agenciji šumarstva i tek nakon ovoga se podnosiocu prijave izdaje licencu za korišcenje nedrvnih šumskih proizvoda. U slucaju da je zahtev odbijen, bice izdata odluka koja se tice odbijanja izdavanja dozvole. Ista procedura važi i za obnovu dozvole.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Dozvola (ugovor) može trajati do 5 godina sa mogucnošcu produžetka i za oblasti do 5 hektara.

Organi i ankimimit: Agencija za šumarstvo na Kosovu - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Vlasništvo nad parcelom (vlasnik imovine);
 • Broj parcela;
 • Tipovi parcela (šuma, šumsko zemljište, pašnjak);
 • Neophodna površina za davanje u zajam;
 • Svrha prijave;
 • Katastarska zona;
 • Opština gde se nalazi parcela;
 • Ime privrednog subjekta i zastupnika koji je podneo zahtev;
 • Kontakt broj;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Jednokratni zahtev; (Originalna)
 • Kopija plana sa koordinatnim tackama potrebnog prostora površine ne vece od 5 ha; (Originalna)
 • Opštinska saglasnost; (Originalna)
 • Potvrda PUK da nema zaostalih obaveza; (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeca; (Originalna)
 • Uverenje o fiskalnom broju; (Originalna)
 • Kopija lične karte; (Originalna)
 • Saglasnost Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja; (Originalna)
 • Dokaz o tome da li je parcela deo urbanistickog ili plana prostornog planiranja (opštinska saglasnost); (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata€ 0.20 (dvadeset centi) po m2 godišnje Bankarski transfer 1000-4000-7000-115

Formulari nuk është në dispozicion