REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për shfrytëzimin e produkteve pyjore jo-drunore (Leje për shfrytëzimin e tokës - për gurore)

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencioni Pyjor i Kosovës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është pajisja me leje për shfrytëzimin e tokës pyjore me qera, për gurore dhe minerale tjera.

Përshkrimi: Kjo licencë aplikohet për të mundësuar shfrytëzimin e produkteve pyjore jodrunore. Një kopje e kërkesës e protokoluar i jepet palës në momentin e aplikimit. Pasi që kërkesa të jetë pranuar e njëjta duhet të verifikohet në terren nga komisioni profesional pranë Agjencionit të Pyjeve të Kosovës dhe i cili harton rekomandimet për Kryeshefin Ekzekutiv të Agjencionit të Pyjeve të Kosovës për aprovim (ose refuzim të kërkesës). Nëse aprovohet kërkesa e palës, pala fillimisht duhët të pajiset me pëlqim përkatës nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor si dhe gjthashtu duhet të ketë bërë sigurimin bankar për rehabilitikmin e sipërfaqes së shfrytëzuar. Një kopje të secilit dokument pala e sjell në Agjencionin e Pyjeve të Kosovës, dhe vetëm pas kësaj palës i lëshohet licenca për shfrytëzimin e produkteve pyjore jodrunore. Ndërsa, nëse refuzohet nxirret vendim, për refuzimin e lejes. Procedura është e njëjtë edhe për vazhdim.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Leja (Kontrata) mund te jetë me kohëzgjatje deri në 5 vite me mundësi vazhdimi dhe në sipërfaqe deri 5 hektar.

Organi i ankimimit: Agjencioni i Pyjeve të Kosovës – Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Pronësia e ngastrave (Titullari i pronës);
 • Numri i parcelave dhe ngastrave;
 • Kultura e ngastrave (pyll, tokë pyjore, kullotë);
 • Sipërfaqe e kërkuar me qira;
 • Qëllimi i kërkesës;
 • Zona Kadastrale;
 • Kuvendi Komunal ku ndodhet Parcela;
 • Emri i Operatorit Ekonomik dhe përfaqësuesit që ka parashtruar kërkesë;
 • Numri i telefonit për kontakt;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Kërkesën unike; (Origjinal)
 • Kopjen e planit me koordinata për sipërfaqen e kërkuar jo me shumë se 5/ha; (Origjinal)
 • Pëlqimin komunal; (Origjinal)
 • Vërtetimin e ATK se nuk ka obligime; (Origjinal)
 • Certifikatën e regjistrimit të biznesit; (Origjinal)
 • Certifikatën e numrit fiskal; (Origjinal)
 • Kopjen e letërnjoftimit; (Origjinal)
 • Pëlqim nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor; (Origjinal)
 • Argumentimi se a është parcela në kuadër të planit urbanisik apo hapsinor (Pëlqimi Komunal); (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa0.20 € (njëzet cent) për një m2 në vit Transfer bankar 1000-4000-7000-115