REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certifikatë e dhënies së provimit profesional për armë

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është testimi i njohurisë profesionale për përdorimin, mirëmbajtjen dhe njohurinë për armët sepse kemi të bëjmë me materie të rrezikshme që mund të kenë ndikim në sigurinë publike.

Përshkrimi: Pas përfundimit të suksesshëm të aftësimit teorik dhe praktik për përdorimin e armës kandidati mund të paraqet kërkesën për t’ju nënshtruar provimit profesional tek personi juridik i licencuar për aftësim.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: E përhershme

Organi i ankimimit: Ministria e Punëve të Brendshme

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Emri, emri i babait, mbiemri
  • Data e lindjes
  • Vendi dhe shteti i lindjes
  • Adresa, vendbanimi, rruga, numri
  • Nr. i telefonit
  • Nr. i letërnjoftimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Certifikatë e kompanisë që e ka kryer trajnimin (Kopje)
  • Fletëparaqitjen e provimit (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa5 EuroTransfer bankar 1000420070000170

Formulari nuk është në dispozicion