REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za radnika osnovnih usluga bezbednosti

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Qëllimi: Svrha ove procedure je podizanje nivoa privatnog obezbedenja sa pozitivnim efektima na celokupnu bezbednosnu situaciju u zemlji, sticanje veština u toku osnovne strucne obuke i ispunjavanje zakonskih kriterijuma, kao i nadzor, kontrola aktivnosti kompanija za privatno obezbedenje i radnika obezbedenja

Përshkrimi: Stranke uzimaju zahtev prijavu u Odeljenju za vršioce usluga privatnog obezbedenja pri Odseku za javnu bezbednost u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zajedno sa svom dokumentacijom koju predvidaju zakon i doticna administrativna uredba, prijava se podnosi elektronskim putem preko sledeceg sajta: https://sshps.rks-gov.net Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pregled prijave vrši službenik za standardizaciju, obuku i izdavanje licenci. Nakon pregleda, isti službenik šalje svoju preporuu šefu Odeljenja za vršioce usluga privatnog obezbedenja i navodi da li je podnosilac prijave ispunio uslove za izdavanje licence. Šef Odeljenja za vršioce usluga privatnog obezbedenja nakon toga donosi odluku o mogucem izdavanju licence

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godine

Organi i ankimimit: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Prezime
 • Ime
 • Adresa
 • Lični broj
 • U slucaju da se radi o stranom državljaninu (trajno prebivalište, kosovska radna dozvola)
 • Kontakt broj
 • Elektronska pošta (email)
 • Datum
 • Podnosilac prijave
 • Odgovorno lice
 • Kontakt broj
 • Pečat

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev (Originalna)
 • Kopija lične karte (Overena kopija)
 • Lekarsko uverenje (Originalna)
 • Uverenje od nadležnih organa koje potvrduje radnu sposobnost (Originalna)
 • Zahtev za proveru (Originalna)
 • Dokument nadležnog suda kojim se potvrđuje da nije pod istragom. (Originalna)
 • Mora uspešno položiti osnovnu strucnu obuku i imati uverenje o strucnoj obuci (Kopija)
 • Uverenje o uspešno položenom ispitu koji organizuje nadležni organ (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata5 EURBankarski transfer1000420070000179

Formulari nuk është në dispozicion