REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za uništavanje eksploziva ili vatrometa

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Qëllimi: Svrha ove procedure je da se kompanijama obezbede 1-dnevne dozvole za uništavanje i odlaganje vatrometa, kao i primena zakona i podzakonskih akata na snazi radi zaštite ljudi, imovine i životne sredine.

Përshkrimi: Stranke dobijaju prijavni formular pri Odeljenju za vatreno oružje i eksplozive pri Odseku za javnu bezbednost Ministarstva unutrašnjih poslova. Prijava, zajedno sa svom dokumentacijom koju propisuju zakon i administrativna uputstva, se podnose Ministarstvu unutrašnjih poslova. Odgovor na podnetu prijavu ce biti dostavljen ne kasnije od 30 dana od datume podnošenja prijave. Nakon popunjavanja neophodne dokumentacije na osnovu važecih zakona i preporuke inspektora na osnovu inspekcije o ispunjavanju minimalnih uslova, izraduje se dozvola za pravno lice. Osoba koja je na celu pravnog lica se kontaktira putem telefona i poziva se da preuzme dozvolu za aktivnost za koju se pravno lice prijavilo.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 dana

Organi i ankimimit: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv kompanije
 • Poslovni registarski broj
 • Tip skladišta (za eksplozive i vatromet)
 • Adresa (ulica i broj, opština, poštanski broj)
 • Ime odgovornog lica
 • Adresa nadležne osobe (adresa, ulica i broj, opština, poštanski broj)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Lična karta (21 godina starosti i više) (Overena kopija)
 • Uverenje da nije pod istragom (Originalna, Overena kopija)
 • Kopija relevantne dozvole ili odobrenja (Overena kopija)
 • Zdravstveno uverenje (Originalna)
 • Uverenje o profesionalnoj kvalifikaciji (radno iskustvo) (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
 • Lokacija uništavanja (Overena kopija)
 • Predloženi postupak uništavanja (Originalna)
 • Lista materijala za uništavanje (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion