REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Leja për mbajtje të armës së zjarrit

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure administrative është përcaktimi i procedurave për leje për armëmbajtje për personat fizik në Republikën e Kosovë, të bazuar në arsye të justifikueshme dhe legjitime, me qëllim për të forcuar rendin publik dhe sigurinë personale. Leja për mbajtje të armës së zjarrit është leje e cila lejon punëtorin e certifikuar dhe të kontraktuar tek personi juridik i licencuar në fushën e sigurisë të personave, sigurimin e parave dhe gjërave tjera me vlerë, që të mbajë armë zjarri të kategorisë B dhe C gjatë orarit të punës në vendin e punës si: Personi fizik i cili është i vlerësuar nga Komiteti për vlerësimin e rrezikshmërisë si person i rrezikuar. Zyrtari diplomatik apo zyrtarët e sigurimit të ambasadave të huaja.

Përshkrimi: Palët marrin kërkesën për aplikim në Divizionin për Armë dhe Eksploziv pranë Departamentit për Siguri Publike tek Ministria e Punëve të Brendshme, dhe me pas kërkesa me të gjithë dokumentacionin dorëzohet në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Përveç dokumentacionit, personi juridik do të inspektohet nga Inspektoret Nacional të cilët do të shohin kushtet teknike nëse janë bërë sipas legjislaturës që mbulon këtë fushë, pastaj raportojnë në komisionin për shqyrtim. Nëse komisioni për shqyrtim merr vendim për dhënien e Lejes personit juridik, atëherë nënshkruhet nga Ministri. Pastaj thirret me telefon personi përgjegjës i subjektit Juridik që të marrë fletëpagesën që të bej pagesën në bankë, dhe pas dorëzimit të një kopje të saj mund ta marrë Lejen për veprimtarinë për të cilën ka aplikuar

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 vit

Organi i ankimimit: Ministria e Punëve të Brendshme

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emrin e kompanisë
 • Emri i personin përgjegjës
 • Dokumentacioni i aplikuesit si dhe leja e posedimit të armës nga personi juridik
 • Leter rekomandimi nga ambasada

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Certifikata e trajnimit, apo ricertifikimi (Kopje)
 • Certifikata e mjekut (Origjinal)
 • Certifikata e Gjykatës (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Vërtetimi nga qendra për punë social (Kopje e vertetuar)
 • Vërtetimi i të kaluarës kriminale nga policia (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Leja e posedimit së armës nga personi juridik (Kopje)
 • Për zyrtarët diplomatë apo zyrtarët e sigurimit të ambasadave të huaja: letër rekomandimi, kërkesa, kopja e pasaportës (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa5 EuroTransfer bankar1000420070000179

Sharko formularët