REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë e aktivitetit për bashkëprodhimin e energjisë elektrike dhe ngrohjes

Zyre e Rregullatorit të Energjisë

Qëllimi: Kjo procedurë ka për qellim që t'u lejojë të licencuarve të operojnë në tregun e energjisë dhe të ngrohjes në Kosovë vetëm nëse ata i plotësojnë kushtet dhe kriteret për një veprimtari të tillë.

Përshkrimi: Aplikuesi duhet të dorëzojë në Zyrën e Rregullatorit për Energji aplikacionin në kopje të shtypura dhe elektronike në njërën nga gjuhët zyrtare në Kosovë. Në rast se ndonjë dokument/dëshmi është nxjerrë në ndonjë gjuhë tjetër, aplikuesi duhet të dorëzojë dokumentin e përkthyer në një nga gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës dhe të vërtetuar nga noteri. Periudha e shqyrtimit të aplikacionit do të fillojë që nga data kur Zyra e Rregullatorit për Energji e konsideron aplikacionin të kompletuar. Pas kompletimit të gjitha dokumenteve atëherë, Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji do të marrë një vendim brenda nëntëdhjetë (90) ditësh kalendarike, nga parashtrimi i aplikacionit të kompletuar.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Deri në 40 vite

Organi i ankimimit: Zyrea e Rregullatorit për Energji

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Do të përcaktohet me akt nën-ligjor

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

  • Do të përcaktohet me akt nën-ligjor (NUK KA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa1,000.00 € - Pagesë fillestare: (njëmijë euro). 500 € (pesëqind euro) - Pagesë për rishikim-modifikim/ndryshim apo vazhdim, dhe transfer licence. Transfer bankar1000 4300 7000 8375

Sharko formularët