REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za zajednicku proizvodnju elektricne energije i toplotne energije

Regulatorni Ured za Energiju

Qëllimi: Ova procedura ima za cilj omogucivanje licenciranim pravnim licima da rade na tržištu elektricne i toplotne energije na Kosou samo ukoliko ispunjavaju uslove i kriterijume za takve aktivnosti.

Përshkrimi: Podnosilac prijave ce dostaviti prijavu Regulatornom uredu za energiju u štampanom i elektronskom obliku na jednom od zvanicnih jezika na Kosovu. Ako je neki dokument/dokaz izdat na drugom jeziku, podnosilac prijave mora dostaviti prevod dokumenta na jedan od zvanicnih jezika u Republici Kosovo. Prevod mora overiti notar. Period pregleda prijave ce poceti datuma kada Regulatorni ured za energiju smatra da je prijava potpuna. Nakon ispunjavanja dokumentacije, Odbor Regulatornog ureda za energiju ce doneti odluku u roku od devedeset (90) kalendarskih dana od datuma podnošenja potpune prijave.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Do 40 godina

Organi i ankimimit: Regulatorni ured za energiju

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Biće određeno podzakonskim aktom

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

  • Biće određeno podzakonskim aktom (NEMA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata1.000 EUR - Pocetna naknada: (hiljadu evra). 500 EUR (pet stotina evra) - Placanje za pregled ili modifikaciju/izmenu, odnosno produženje dozvole prenos dozvole. Bankarski transfer1000 4300 7000 8375

Formulari nuk është në dispozicion