REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za delatnost, skladištenja prirodnog gasa

Regulatorni Ured za Energiju

Qëllimi: Ova procedura ima za cilj da kontroliše ispunjavanje uslova za odlaganje prirodnog gasa na Kosovu i da im dozvoli samo ako podnosilac zahtjeva ispunjava uslove i kriterijume za takvu djelatnost, jer se smatra opasnom delatnošcu koja utjece na javnu sigurnost i zdravlje.

Përshkrimi: Podnosilac prijave ce dostaviti prijavu Regulatornom uredu za energiju u štampanom i elektronskom obliku na jednom od zvanicnih jezika na Kosovu. Ako je neki dokument/dokaz izdat na drugom jeziku, podnosilac prijave mora dostaviti prevod dokumenta na jedan od zvanicnih jezika u Republici Kosovo. Prevod mora overiti notar. Svi podnosioci prijava za izdavanje dozvola, modifikaciju/promene, prenos dozvole itd. ce platiti administrativnu taksu. Podnosilac prijave mora podneti kopiju placene takse u roku od trideset (30) kalendarskih dana nakon podnošenja prijave za izdavanje licence. Nakon ispunjavanja dokumentacije, Odbor Regulatornog ureda za energiju ce doneti odluku u roku od devedeset (90) kalendarskih dana od datuma podnošenja potpune prijave.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Do 40 godina

Organi i ankimimit: Regulatorni ured za energetiku

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Biće odredeno podzakonskim aktom

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataJoš uvek nije odredenoBankarski transfer1000 4300 7000 8375

Formulari nuk është në dispozicion