REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Kartelat zyrtare të identifikimit

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është ushtrimi i veprimtarisë nga kompanitë private të sigurimit me punëtorë të licencuar.

Përshkrimi: Kompania private e sigurimit i parashtron kërkesë organit kompetent për kartela të identifikimit për të gjithë punëtorët e tyre të licencuar të sigurimit. Pas shqyrtimit të lëndës, zyrtari i lartë për standardizim, trajnim dhe licencim pranë Departamentit për Siguri Publike tek Ministria e Punëve të Brendshme lëshon kartela identifikim kompanisë për punëtorët e tyre të sigurimit.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 vite

Organi i ankimimit: Ministria e Punëve të Brendshme

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri i kompanisë
 • Adresa
 • Numri i regjistrimit të biznesit
 • Numri i licencës
 • Emri /mbiemri i personit përgjegjës
 • Adresa e personit përgjegjës
 • Numri kontaktues
 • E-mail
 • Data
 • Vula
 • Kërkesa për punëtorët
 • Mbiemri
 • Emri
 • Adresa
 • Numri i licencës
 • Numri personal, Pozita e punës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Kërkesa (Origjinal)
 • Kopja e licencës së punëtorit të sigurimit (Kopje)
 • Kopja e kontratës së punës (Kopje)
 • Fotografia (Origjinal)
 • Kërkesa për verifikimin e së kaluarës (Kërkohet vetëm për OMA, Roja e TPG-së dhe mbajtësit e qenit) (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa5 EuroTransfer bankar 1000420070000179

Formulari nuk është në dispozicion