REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za držanje pasa cuvara

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Qëllimi: Svrha ove procedure je podizanje nivoa privatnog obezbedjenja sa direktnim efektom na sveukupnu bezbednost u zemlji, kao i nadzor, kontrola aktivnosti kompanija za privatno obezbedenje i radnika obezbedenja.

Përshkrimi: Fizicka lica podnose zahtev za izdavanje dozvole, uz koji su priloženi ispunjeni dokumenti koje propisuje zakon, a sve se šalje Odseku za javnu bezbednost. Nakon toga, službenik za standardizaciju, obuku i izdavanje dozvola pregleda slucaj. Ukoliko su ispunjeni kriterijumi koje je postavio zakon, šalje se preporuka šefu Odseka za javnu bezbednost koji izdaje odluku da se izda dozvola za ovlašcena lica koja drže pse cuvare.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godine

Organi i ankimimit: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime kandidata
 • Adresa
 • Lični broj
 • U slucaju da se radi o stranom državljaninu (trajno prebivalište, kosovska radna dozvola)
 • Kontakt broj
 • Elektronska pošta (email)
 • Datum
 • Podnosilac prijave
 • Odgovorno lice
 • Kontakt broj
 • Pečat

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev (Originalna)
 • Kopija lične karte (Overena kopija)
 • Lekarsko uverenje (Originalna)
 • Uverenje od nadležnih organa koje potvrđuje radnu sposobnost (Originalna)
 • Zahtev za proveru (Originalna)
 • Dokument nadležnog suda kojim se potvrduje da nije pod istragom. (Originalna)
 • Uverenje o uspešno položenom ispitu za rukovaoce (Kopija)
 • Uverenje o uspešno položenom ispitu koji organizuje nadležni organ (Originalna)
 • Kopija uverenja o završetku srednje škole 2. Mora uspešno položiti stručnu obuku za dresuru pasa i mora imati uverenje koje to dokazuje (Overena kopija)
 • Dokaz o radnom iskustvu za (tri) 3 godine u oblasti obezbeđenja (Kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata10 EURBankarski transfer1000420070000179

Formulari nuk është në dispozicion