REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Leja për riparim të armëve të kategorisë A

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është lejimi i personit juridik të riparojë armë të kategorisë A.

Përshkrimi: Palët marrin kërkesën për aplikim në Divizionin për Armë Municion dhe Eksploziv pranë Departamentit për Siguri Publike tek Ministria e Punëve të Brendshme, dhe më pas kërkesa me të gjithë dokumentacionin e paraparë me ligj dhe udhëzim administrativ dorëzohet në Ministrine e Punëve të Brendshme.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 10 vite

Organi i ankimimit: Ministria e Punëve të Brendshme

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emrin e Kompanisë
 • Emri i Personin Përgjegjës
 • Numrin e punëtorëve të certifikuar dhe të regjistruar;
 • Numri i certifikatës së biznesit
 • Numri i licencës për riparim të armëve, pjesëve të armëve

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licenca për riparim të armëve (Origjinal)
 • Certifikaten e biznesit (Origjinal)
 • Vërtetimin nga Gjykata për veprimtarinë e kompanisë (Origjinal)
 • Certifikatën e dhomës së ruajtjes së armëve (Origjinal)
 • Dëshminë për veprimtarinë përkatëse (Origjinal)
 • Numrin e punëtorëve të certifikuar dhe të regjistruar (Per shikim)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaPër herë të parë 500 euro, për vazhdim 250 euroTransfer bankar1000420070000179

Formulari nuk është në dispozicion