REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za prenos prirodnog gasa

Regulatorni Ured za Energiju

Qëllimi: Ova procedura ima za cilj omogucivanje licenciranim pravnim licima da rade na tržištu prenosa gasa na Kosou samo ukoliko ispunjavaju uslove i kriterijume za takve aktivnosti, a u skladu sa važecim zakonodavstvom.

Përshkrimi: Svrha ovog pravila je da definiše kriterijume i zahteve za izdavanje dozvola kompanijama koje sprovode aktivnosti u energetskom sektoru i za postupak izdavanja, kao i modifikovanja/izmene, prenosa, suspenzije i prekida/oduzimanja dozvole i prava i obaveza koja su deo dozvole. Podnosilac prijave ce dostaviti prijavu Regulatornom uredu za energiju u štampanom i elektronskom obliku na jednom od zvanicnih jezika na Kosovu. Ako je neki dokument/dokaz izdat na drugom jeziku, podnosilac prijave mora dostaviti prevod dokumenta na jedan od zvanicnih jezika u Republici Kosovo. Prevod mora overiti notar. Svi podnosioci prijava za izdavanje dozvola, modifikaciju/promene, prenos dozvole itd. ce platiti administrativnu taksu. Podnosilac prijave mora podneti kopiju placene takse u roku od trideset (30) kalendarskih dana nakon podnošenja prijave za izdavanje dozvole. Period pregleda prijave ce poceti datuma kada Regulatorni ured za energiju smatra da je prijava potpuna. Nakon ispunjavanja dokumentacije, Odbor Regulatornog ureda za energiju ce doneti odluku u roku od devedeset (90) kalendarskih dana od datuma podnošenja potpune prijave.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Do 40 godina

Organi i ankimimit: Regulatorni ured za energetiku

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Biće određeno podzakonskim aktom

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataJoš uvek nije odredeno Bankarski transfer1000 4300 7000 8375

Formulari nuk është në dispozicion