REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za ustanove obuke - strucna osnovna obuka

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Qëllimi: Svrha ove procedure je povecanje nivoa obuke i odgovornosti radnika obezbedenja

Përshkrimi: Stranke uzimaju zahtev za prijavu pri Odeljenju za vršioce usluga privatnog obezbedenja u Odseku za javnu bezbednost u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Nakon dobijanja prijave, šef Odeljenja daje odobrenje inspektorima koji vrše pregled objekta kako bi proverili da li pomenuti objekat ispunjava standarde koje propisuju podzakonski akti. Nakon toga, prijava se, zajedno sa svom pratecom dokumentacijom koju propisuju zakon i doticno administrativno uputstvo, podnose elektronskim putem preko sledece internet stranice: https://sshps.rks-gov.net Ministarstvu unutrašnjih poslova.. Pregled prijave vrši službenik za standardizaciju, obuku i licenciranje, koji šalje preporuku šefu Odeljenja za vršioce usluga privatnog obezbedenja. Šef pomenutog Odeljenja nakon toga donosi odluku nakon ispunjenja svih uslova. Licenca se šalje na potpisivanje šefu Odseka za javnu bezbednost

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godine

Organi i ankimimit: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv kompanije
 • Adresa
 • Br. registracije preduzeća
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Adresa odgovornog lica
 • Kontakt broj
 • Elektronska pošta (email)
 • Datum podnošenja prijave
 • Podnosilac prijave
 • Odgovorno lice
 • Potpis odgovornog lica
 • Kontakt
 • Pečat pravnog lica

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev (Originalna)
 • Sertifikat o poslovanju preduzeća (Kopija)
 • Dokument nadležnog suda kojim se potvrđuje da nije pod istragom ili u stečajnom postupku (Originalna)
 • Zahtev za proveru prethodnih aktivnosti pravnog lica koje podnosi prijavu, osnivača, vlasnika i odgovornih osoba (Originalna)
 • Kopija ugovora upravnika zgrade (Kopija)
 • Uverenje o kvalifikovanom predavaču iz oblasti prava (Kopija)
 • Uverenje o kvalifikovanom predavaču prve pomoći (Kopija)
 • Uverenje o kvalifikovanom predavacu protivpožarne zaštite (Kopija)
 • Uverenje o kvalifikovanom instruktoru iz oblasti privatnog obezbeđenja za svaku oblast ponaosob (Originalna)
 • Izveštaj nadležnog organa da objekat ispunjava zadate kriterijume (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata500 EUR, 250 EUR za obnovuBankarski transfer1000420070000179

Formulari nuk është në dispozicion