REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për riparim të armës

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është riparimi i armëve të zjarrit konsiderohet si aktivitet me rrezikshmëri, ndaj dhe ky aktivitet monitorohet nga organet publike me qëllim garantimin e sigurisë publike.

Përshkrimi: Palët marrin kërkesën për aplikim në Divizionin për Armë, Municion dhe Eksplozivë, Departamenti për Siguri Publike tek Ministria e Punëve të Brendshme dhe më pas kërkesa me të gjithë dokumentacionin e paraparë me ligj dorëzohet në Divizionin për Armë dhe Eksplozivë-MPB. Përveç dokumentacionit personi juridik do të inspektohet nga Inspektorët Nacional të cilët do të shohin kushtet teknike sipas legjislacionit, pastaj raportojnë Departamentit për Siguri Publike për shqyrtim. Nëse aprovohet njoftohet personi përgjegjës i subjektit juridik që të marr fletëpagesën.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: E përhershme

Organi i ankimimit: Ministria e Punëve të Brendshme

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emrin e kompanisë dhe personit përgjegjës
 • Numri i regjistrimit të biznesit
 • Numrin e punëtorëve të certifikuar dhe të regjistruar
 • Selia e biznesit
 • Kategoritë e armëve për të cilat dëshiron të çaktivizohen
 • Dëshminë për posedim të licencës për prodhim ose riparim
 • Kopjen e letërnjoftimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Certifikata e biznesit (Origjinal)
 • Vërtetimin gjyqësor që puna e personit juridik nuk ndalohet ose ndërpritet me vendim të formës së prerë të gjykatës kompetente (Origjinal)
 • Dëshminë nga organi kompetent që posedon hapësirë për ruajtjen dhe vendosjen e sigurtë të armës, pjesëve të armës dhe municionit (Origjinal)
 • Dëshminë e qarkullimit (Origjinal)
 • Verifikimi i së kaluarës për subjektin aplikues, themeluesit e tij, pronarët dhe personat përgjegjës (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa500 EuroTransfer bankar 1000420070000179

Sharko formularët