REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Pëlqim për dokumentacionin investivo - teknik (projekte) në kuptimin e masave për mbrojtje nga zjarri

Ministria e Punëve të Brendshme, Agjencioni për Menagjim Emergjent

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i mekanizmave mbrojtës për parandalimin e shkaqeve dhe përhapjes së zjarrit, ndërmarrja e masave për mbrojtje nga zjarri.

Përshkrimi: Kërkesë për pëlqimin në dokumentacion i bashkëngjiten dokumentet të cilat i parasheh ligji, dërgohen në Ministrinë e Punëve të Brëndshme (Agjencinë e Menaxhimit Emergjent), pastaj e shqyrton Komisioni se a janë paraparë masat parandaluese. Inspektorët e Departamentit për Parandalim e inspektojnë lokacionin nëse janë plotësuar kushtet. Pas kësaj Departamenti i Parandalimit jep pëlqimin.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: E përhershme

Organi i ankimimit: Ministria e Punëve të Brendshme

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Objekti i ndërtimit
 • Ngastra katastrale (numri)
 • Fleta poseduese (numri)
 • Certifikata mbi të drejtën e pronësisë (numri)
 • Zona kadastrale (numri)
 • Komuna
 • Parashtruesi i kërkesës
 • Numri për kontakt

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimin (Kopje, Per shikim)
 • Fletën Poseduse (kontrata e qirasë) (Kopje)
 • Certifikatën e biznesit (Kopje)
 • Kopjen e planit (Kopje)
 • Projektin kryesor: a.-Arqitektura, b.-elektrike, c.-makinerik, d.-ujësjellës dhe kanalizim, (Kopje)
 • Elaborantin e mbrojtjes nga zjarri (Kopje)
 • Dëshmitë e pagesës së taksave (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaDalja në terren 50 euro, Pëlqimi 50 deri në 300 euroTransfer bankar 1000420070000179

Formulari nuk është në dispozicion