REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Saglasnost za dokumentaciju za ulaganje - tehnicki (projekti) u smislu protivpožarnih mera

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Agencija za krizno upravljanje

Qëllimi: Svrha ove procedure je odredivanje zaštitnih mehanizama kako bi se sprecili uzroci i širenje vatre, preduzimanje protivpožarnih mera.

Përshkrimi: Zahtev za saglasnost u dokumentaciji priložen sa dokumentima propisanim zakonom, upuc´enim Ministarstvu unutrašnjih poslova (Agencija emergentnog upravljanja), zatim ispituje Komisija o tome da li su predvidene preventivne mere. Inspektori odeljenja za prevenciju ispitaju lokaciju ukoliko su ispunjeni uslovi. Nakon toga Odjeljenje za prevenciju daje saglasnost.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Trajno

Organi i ankimimit: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Građevina
 • Katastarske parcele (broj)
 • Dokaz o posedovanju (broj)
 • Uverenje o vlasničkom pravu (broj)
 • Katastarska zona (broj)
 • Opština
 • Podnosilac prijave
 • Kontakt broj

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Lična karta (Overena kopija, Za pogled)
 • Dokaz o posedovanju - ugovor o davanju u zakup (Overena kopija)
 • Izvod iz matičnje knjige rođenih (Overena kopija)
 • Kopija plana (Overena kopija)
 • Glavni projekat: a. arhitektura, b.- električni deo projekta, c. -mehanički deo projekta, d.-vodosnabdevanje i kanalizacija, (Overena kopija)
 • Protivpožarni plan (Overena kopija)
 • Dokaz o placenom porezu (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataPosete lokaciji 50 EUR, 50 do 300 EUR za saglasnostBankarski transfer 1000420070000179

Formulari nuk është në dispozicion