REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za bavljenje distribucijom elektricne energije, ukljucujuci rad na sistemima distribucije

Regulatorni Ured za Energiju

Qëllimi: Ova procedura ima za cilj omogucivanje licenciranim pravnim licima da rade na tržištu elektricne energije na Kosou samo ukoliko ispunjavaju uslove i kriterijume za takve aktivnosti.

Përshkrimi: Podnosilac prijave ce dostaviti prijavu Regulatornom uredu za energiju u štampanom i elektronskom obliku na jednom od zvanicnih jezika na Kosovu. Ako je neki dokument/dokaz izdat na drugom jeziku, podnosilac prijave mora dostaviti prevod dokumenta na jedan od zvanicnih jezika u Republici Kosovo. Prevod mora overiti notar. Postupak za obnovu je isti. Svi podnosioci prijava za izdavanje dozvola, modifikaciju/promene, prenos dozvole itd. ce platiti administrativnu taksu. Podnosilac prijave mora podneti kopiju placene takse u roku od trideset (30) kalendarskih dana nakon podnošenja prijave za izdavanje dozvole. Period pregleda prijave ce poceti datuma kada Regulatorni ured za energiju smatra da je prijava potpuna. Nakon ispunjavanja dokumentacije, Odbor Regulatornog ureda za energiju ce doneti odluku u roku od devedeset (90) kalendarskih dana od datuma podnošenja potpune prijave.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: U zavisnosti od životnog veka aktive koja se koristi za obavljanje relevantne aktivnosti, trajanje ne može biti duže od cetrdeset (40) godina.

Organi i ankimimit: Regulatorni ured za energetiku

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta i poslovne jedinice
 • Br. telefona, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pecat preduzeća

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uverenje o registraciji podnosioca prijave kao poslovne organizacije. Uverenje izdaje agencija koja je ovlašćena da vrši registrovanje poslovnih organizacija. (Originalna, Kopija)
 • Poslovni plan podnosilaca prijave za naredne tri (3) godine. (Originalna)
 • Godišnji finansijski izveštaj podnosilaca prijave za prethodne tri (3) godine. Nezavisni licencirani finansijski revizori moraju obaviti reviziju ovih finansijskih izveštaja. Podnosilac prijave ce dostaviti revizorski izveštaj odvojeno od finansijskog izveštaja, dok ce novo preduzeće dostaviti finansijski izveštaj i podatke o iskustvu partnera ili akcionara, ako ih ima, koji obavljaju slične aktivnosti u polju energetike. (Kopija)
 • Potvrda finansijske ustanove ili druge ustanove kojim se potvrduje da ima dovoljno sredstava za sprovodenje aktivnosti iz oblasti energetike (npr. bankarska garancija podnosioca prijave ili maticne kompanije u slucaju postojanja subvencija ili slican dokaz o postojanju dovoljno sredstava za finansiranje aktivnosti za koje se traži izdavanje dozvole). (Originalna, Kopija)
 • Overena kopija registracije akcija ili stvarnog učešca bilo kog akcionara ili partnera podnosioca prijave (npr. sporazum o osnivanju preduzeća, sudska odluka, overena kopija registra akcionara, povelja preduzeća itd.) (Originalna, Kopija)
 • Uverenje od nadležnih organa da podnosilac prijave ispunjava pravne obaveze koje se tiču plaćanja poreza u zemlji gde je registrovan kao pravno lice. (Originalna, Kopija)
 • Uverenje od nadležnih organa da podnosilac prijave nije u postupku likvidacije / stečaja, da preduzeće nije pod sudskom upravom i da privredne aktivnosti preduzeća nisu suspendovane. (Originalna, Kopija)
 • Detalji o iskustvu podnosioca prijave u obavljanju aktivnosti iz oblasti energetike u vidu biografije (Curriculum Vitae - CV) preduzeća. (Overena kopija)
 • Podaci o organizacionoj strukturi (uprava i profesionalno osoblje) podnosioca prijave. (Overena kopija)
 • Biografije (CV) uprave i drugog višeg osoblja podnosioca prijave zajedno sa njihovim kvalifikacijama. (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o uplati takse za izdavanje dozvole (u skladu sa Članom 6 stavom 5 Pravilnika o izdavanju dozvola). (Originalna, Kopija)
 • Opis relevantnih karakteristika distributivnog sistema i teritorije distribucije električne energije i toplotne energije. (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o vlasništvu ili pravo korišcenja elemenata distributivnog sistema (Originalna)
 • Sistemski razvojni plan na način na koji je navedeno u Članu 16, stavu 1, podstavu 13.1 Zakona o električnoj energiji, Članu 7 Zakona o energetici i Članu 15, stavu 3, podstavu 3.2 Zakona o centralnom grejanju. (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o broju i strukturi postojećih i potencijalnih potrošača. (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o posedovanju hardverskih i softverskih sistema koji su neophodni za izračunavanje količine protoka energetskog sistema, kratkih spojeva i izveštaja o nabavkama ili izgradnji gorenavedenih sistema. (Originalna, Kopija)
 • Indikatori za merenje kvaliteta elektrosnabdevanja (trajanje, učestalost, broj prekida izražen u minutima po potrošaču itd.) i operaterske usluge sistemskih operatera (opšte informacije, način očitavanja merača, vreme povezivanja, prekidi, povraćaj sistema nakon prekida itd.) (Originalna, Kopija)
 • Specifikacije i tehničke karakteristike merača distributivnog sistema. (Originalna, Kopija)
 • Sporazum o povezivanju na prenosni sistem (Originalna, Kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata1.000 EUR - Pocetna naknada: (hiljadu evra). 500 EUR (pet stotina evra) - Placanje za pregled ili modifikaciju/izmenu, odnosno produženje dozvole prenos dozvole. Bankarski transfer1000 4300 7000 8375

Formulari nuk është në dispozicion