REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za korišcenje eksploziva ili vatrometa

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Qëllimi: Svrha ove procedure je licenciranje kompanija koje imaju dozvolu za korišcenje eksploziva i vatrometa, kao i sprovodenje važecih zakona i podzakonskih akata, a u cilju zaštite ljudi, imovine i životne sredine.

Përshkrimi: Stranke uzimaju zahtev za prijavu pri Odseku za javnu bezbednost Ministarstva unutrašnjih poslova. Prijava, zajedno sa svom dokumentacijom koju propisuju zakon i administrativna uputstva, se podnose Ministarstvu unutrašnjih poslova. Odgovor na podnetu prijavu ce biti dostavljen ne kasnije od 30 kalendarskih dana od datume podnošenja prijave. Nakon popunjavanja neophodne dokumentacije na osnovu važecih zakona i preporuke inspektora na osnovu inspekcije o ispunjavanju minimalnih uslova, izraduje se dozvola za pravno lice. Osoba koja je na celu pravnog lica se kontaktira putem telefona i poziva se da preuzme uplatnicu za uplatu takse u banci. Nakon dostavljanja kopije placene uplatnice, pravno lice može dobiti dozvolu za aktivnost za koju se prijavilo.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv kompanije
 • Poslovni registarski broj
 • Tip licence (za eksplozive i vatromet)
 • Adresa (ulica i broj, opština, poštanski broj)
 • Dostaviti podatke o tipu eksploziva i vatrometa za koje je planirana proizvodnja
 • Dostaviti podatke o procesu i tehnologiji (može biti priloženo u aneksu)
 • Dostaviti listu kvalifikovanih i ovlašćenih lica

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Lična karta (21 godina starosti i više) (Overena kopija)
 • Uverenje da nije pod istragom (Originalna)
 • Uverenje da preduzeće nije pod istragom (Overena kopija)
 • Zdravstveno uverenje (Originalna)
 • Uverenje o profesionalnoj kvalifikaciji (radno iskustvo) (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
 • Bankarska garancija u iznosu od 10 000 EUR (Originalna)
 • Uverenje o ovlašćenom licu (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata500 EURBankarski transfer1000420070000179

Formulari nuk është në dispozicion