REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za vršenje usluga elektronskog nadzora imovine

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Qëllimi: Svrha ove procedure je sprovodjenje u delo svih pravnih odredbi koje regulošu polje privatnog obezbedenja, podizanje nivoa privatnog obezbedenja sa direktnim efektom na sveukupnu bezbednost u zemlji, kao i nadzor, kontrola aktivnosti kompanija za privatno obezbedenje i radnika obezbedenja.

Përshkrimi: Stranke uzimaju zahtev za prijavu pri Odeljenju za vršioce usluga privatnog obezbedenja pri Odseku za javnu bezbednost u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zajedno sa svom dokumentacijom koju predvidaju zakon i doticna administrativna uredba, prijava se podnosi elektronskim putem preko sledeceg sajta: https://sshps.rks-gov.net Ministarstvo unutrašnjih poslova.Pregled prijave vrši službenik za standardizaciju, obuku i licenciranje, koji šalje preporuku šefu Odeljenja za vršioce usluga privatnog obezbedenja. Šef pomenutog Odeljenja nakon toga donosi odluku nakon ispunjenja svih uslova. Licenca se šalje na potpisivanje šefu Odseka za javnu bezbednost

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv kompanije
 • Adresa
 • Br. registracije preduzeća
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Adresa odgovornog lica
 • Kontakt broj
 • Elektronska pošta (email)
 • Datum podnošenja prijave
 • Podnosilac prijave
 • Odgovorno lice
 • Potpis odgovornog lica
 • Kontakt broj
 • Pečat pravnog lica

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju preduzeća (Kopija)
 • Dokument nadležnog suda kojim se potvrđuje da nije pod istragom ili u stečajnom postupku (Originalna)
 • Zahtev za proveru prošlih aktivnosti pravnog lica koje podnosi prijavu, osnivača, vlasnika i odgovornih osoba (Originalna)
 • Potpisana saglasnost da se inspekciji odobrava pristup radnom prostoru u preduzecu (Originalna)
 • Profil kompanije ukljucujuci zaštitni znak/zaštitne znakove, deponovane potpise i opis radnih uniformi (Originalna)
 • Kopije ugovora pet (5) zaposlenih (zaposleni u elektronskom nadzoru) (Overena kopija)
 • Uverenje za kontrolni centar (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata500 EUR, 250 EUR za obnovuBankarski transfer1000420070000179

Formulari nuk është në dispozicion