REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës hekurudhore

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Qëllimi: Rregullimi dhe zhvillimi i sektorit hekurudhor, përmirësimin e sistemit të sigurisë, qasjen e hapur dhe jo diskriminuese të operatorëve dhe ofrimi i shërbimeve në tregun e sektorit hekurudhor.

Përshkrimi: Aplikohet për secilin menaxher të infrastrukturës të ndërmarrjeve. Menaxheri i infrastrukturës për aplikim se pari duhet të shkarkoj formularin nga faqja elektronike dhe t'i bashkëngjiten dokumentet të cilat i parashohin ligjet në fuqi dhe te dërgohen në zyrën e Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave. Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave brenda 48 orësh pas pranimit të aplikacioni zyrtarisht e njofton aplikuesin për aplikacionin e pranuar dhe vlerësimin fillestar të tij, pastaj Departamenti i Licencimit duhet që brenda 3 muajve pas pranimit të gjithë dokumentacioni relevant të marrë vendim të lëshoj ose refuzoj licencën.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: E përhershme

Organi i ankimimit: Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Kontakti i përditshem i aplikuesit
 • Infromatat e kompanisë
 • Operimet e planifikuara
 • Kompetenca e sigurisë
 • Informatat financiare
 • Sigurimi
 • Reputacioni i mirë
 • Deklarata e aplikuesit
 • Nënshkrimi

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

 • Certifikata e biznesit (Kopje e vertetuar)
 • Polica e sigurimit (Kopje e vertetuar)
 • Planin e biznesit te ndërrmarjes (Kopje e vertetuar)
 • Dëshmi për përshtatshmëri financiare (Kopje e vertetuar)
 • Dëshmi për reputacion të mirë dhe kompetencë të sigurisë (Kopje e vertetuar)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa20,000.00 EURTransfer bankar170001210012552